Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์

“พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง”


พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่การพัฒนาที่ดิน อุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต สู่ชีวิตพอเพียง เห็นควรกำหนดพันธกิจของการพัฒนาที่ดิน ดังนี้

1. วิจัย พัฒนาให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิต และให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้องทันสมัย
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน การฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง


ภารกิจ

- ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดินเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
- สำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดินน้ำ ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบำรุงดิน
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
- ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงิน การบัญชี และพัสดุ งานจัดทำงบประมาณ งานจัดทำแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ และประสานงานทั่วไป

ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานวิชาการ ศึกษาวิจัยทดสอบและสาธิตการพัฒนาที่ดินในด้านอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบำรุงดิน ให้คำแนะนำปรึกษาทางวิชาการแก่สถานีพัฒนาที่ดิน จัดทำเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาที่ดินตลอดจนจัดนิทรรศการ จัดหาบริการเมล็ดพันธุ์เพื่อการอนุรักษุ์ดินและน้ำและปรับปรุงบำรุงดิน และให้ความร่วมมือประสานงานในการปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนกับหน่วยงานอื่น กลุ่มวิชาการเพื่อการพัมนาที่ดิน

ส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจจำแนกดินอย่างละเอียดในระดับไร่นา รวมทั้งการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเพื่อนำมาประกอบการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา

ฝ่ายสำรวจเพื่อทำแผนที่
มีหน้าที่รับผิดชอบสำรวจและจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตอย่างละเอียดและสำรวจหาข้อมูลและจัดทำแผนที่การถือครอง
ที่ดิน เพื่อนำไปใช้ในการ วางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา

ส่วนวิเคราะห์ดิน
มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ ปุ๋ย และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องหน่วยงานราชการและเกษตรกรที่มาขอรับบริการ

ส่วนสารสนเทศ เพื่อการพัฒนานที่ดิน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลระบบ Network, Lan, Homepage
การเผยแพร่ และนำเข้าข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้สนใจ