Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570”


พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่การพัฒนาที่ดิน อุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต สู่ชีวิตพอเพียง เห็นควรกำหนดพันธกิจของการพัฒนาที่ดิน ดังนี้

1. วิจัย พัฒนาให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิต และให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้องทันสมัย
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน การฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง


ภารกิจ

- ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดินเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
- สำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดินน้ำ ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบำรุงดิน
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
- ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงิน การบัญชี และพัสดุ งานจัดทำงบประมาณ งานจัดทำแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ และประสานงานทั่วไป

ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานวิชาการ ศึกษาวิจัยทดสอบและสาธิตการพัฒนาที่ดินในด้านอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบำรุงดิน ให้คำแนะนำปรึกษาทางวิชาการแก่สถานีพัฒนาที่ดิน จัดทำเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาที่ดินตลอดจนจัดนิทรรศการ จัดหาบริการเมล็ดพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและปรับปรุงบำรุงดิน และให้ความร่วมมือประสานงานในการปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนกับหน่วยงานอื่น กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจจำแนกดินอย่างละเอียดในระดับไร่นา รวมทั้งการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเพื่อนำมาประกอบการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา

ฝ่ายสำรวจเพื่อทำแผนที่
มีหน้าที่รับผิดชอบสำรวจและจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตอย่างละเอียดและสำรวจหาข้อมูลและจัดทำแผนที่การถือครอง
ที่ดิน เพื่อนำไปใช้ในการ วางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา

ส่วนวิเคราะห์ดิน
มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ ปุ๋ย และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องหน่วยงานราชการและเกษตรกรที่มาขอรับบริการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
- ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
- ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับปรุงในพื้นที่
- รวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
- ให้บริการและวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผลิตพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบำรุงดิน
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย