หน้าหลัก

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา

ค่านิยม

วิสัยทัศน์

บุคคลากร

ติดต่อเรา

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

จังหวัดสมุทรสงคราม

 


Link กรมพัฒนาที่ดิน

>  บริการออนไลน์ E-Service LDD
>  ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ (EIS)
>   ระบบอินเทอร์เน็ต (Ldd intranet )

>  ระบบสืบค้นข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน (e-Search LDD)
>  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
>  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
>  ระบบไปรษณีย์ พด. (LDD Mail)
>  เอกสารดาวน์โหลดกรมฯ
>  รวมเว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ
>  สมุดโทรศัพท์ กรมฯ
>  วีดีทัศน์กรมพัฒนาที่ดิน
>  รวมข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
>  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน

Link เกี่ยวกับการพัฒนาดิน

>   วันดินโลก (WorldSoilDay)
>   KM การจัดการความรู้กรมพัฒนาที่ดิน
>   LDD’s IM Farm ฐานข้อมูลจำลองการเกษตรกรรม
>   พิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum)
>   LDD Soil Guide สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย
>   ฐานข้อมูลประวัติหมอดินอาสา
>   ฐานข้อมูลประวัติหมอดินอาสา กรมฯ 2562
>   บัตรดินดี ID Din Dee
>   มหัศจรรย์ พด.
>   ความรู้ชุดดินไทย
>   บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
>   เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบ กรมพัฒนาที่ดิน
>   ระบบสืบค้นและให้บริการแผนที่ Online
>   แผนที่เลือกพืชเศรษฐกิจ
>   ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก

Link ที่น่าสนใจ

>   ภายในหน่วยงาน
>   ภายนอกหน่วยงาน
>   เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
>   ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>   ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาที่ดิน
>   สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
>   กรมอุตุนิยมวิทยา
>   ข่าวสมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน
>   สำนักงาน ก.พ
>   กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
>   สรุปการอบรมของข้าราชการ

พื้นที่รับผิดชอบ ของ สพข.10

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 10
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุร
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริสรุปการอบรมของข้าราชการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม / โครงการ

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

 
 

 

 


 

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
ที่อยู่ 99/9 หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร : 0-3471-3882    fax : 0-3471-3883   Email : skm01@ldd.go.th   website : http://r10.ldd.go.th/skm01/