<<< หน้าแรกค่านิยมร่วมขององค์กร ( Shared Value) ของกรมพัฒนาที่ดิน “THAI LDD”

ระดับบุคคล (Individual)
T = Trust คนในองค์กรเกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจซึ่งกันและกันในทุกระดับ
H = Happiness คนในองค์กรทำงานอย่างมีความสุข
A = Accomplishment คนในองค์กรทำงานได้ประสบผลสำเร็จ
I = Integration คนในองค์กรมีการบูรณาการงานร่วมกัน
ระดับองค์กร (Organization)
L = Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
D = Developing เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาตลอดเวลา
D = Delighting เป็นองค์กรแห่งความปีติยินดี เข้ามาในกรมฯ แล้วมีความมสุข

ความหมายของคำ THAI LDD
T ย่อมาจาก Trust ความเชื่อใจ ไว้วางใจ ถ้าคนในองค์กรทำงานร่วมกันและมีความไว้วางใจ เชื่อใจซึ่งกันและกัน รวมถึงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความไว้วางใจต่อผู้นำองค์กร ผู้บังคับบัญชา ก็จะสามารถนำองค์กรสู่เป้าหมายได้ ขณะเดียวกันถ้าผู้บริหารองค์กรหรืออธิบดีไว้วางใจข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมอบหมายงานอย่างมั่นใจ เมื่อทุกคนเชื่อใจไว้วางใจกันและกันจะทำให้องค์กรเดินหน้าไปได้
H มาจาก Happiness คือความสุข องค์กรอยากจะเห็นคนทำงานอย่างมีความสุข เพราะถ้าคนทำงานแล้วไม่ชอบงานที่ทำก็ไม่มีความสุข งานก็จะออกมาไม่ดี แต่คนที่ทำงานแล้วมีความสุขก็จะยิ่งทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
A มาจากคำว่า Accomplishment ความสำเร็จ กรมฯ มุ่งหวังให้ทุกคนทำงานแล้วประสบผลสำเร็จ คือเมื่อเขาได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรแล้วทำสำเร็จก็จะมีความสุขและยังรู้สึกภาคภูมิใจ
I มาจาก Integration การทำงานแบบบูรณาการ ค่านิยมข้อนี้เป็นสิ่งที่กรมฯ มุ่งหวังให้มีการทำงานเป็นทีมมากขึ้น ไม่ใช่ต่างคนต่างทำอยู่บนหอคอยคนละแท่งไม่สามารถรวมกันได้ เนื่องจากถ้าทุกคน สามารถบูรณาการงานร่วมกันงานจะยิ่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประหยัดงบประมาณ เวลาและทรัพยากรบุคคล

ส่วน LDD เป็นค่านิยมขององค์กรว่าเราอยากเห็น องค์กรเป็นอย่างไร ซึ่งประกอบไปด้วยคำว่า
L มาจาก Learning Organization เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากงานพัฒนาที่ดินยังต้องการองค์ความรู้มากมาย ไม่มีใครมีความรู้ที่เต็มเปี่ยม จึงต้องตื่นตัวรับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าถ้ากรมพัฒนาที่ดินเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะก้าวทันยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา
D ตัวแรกมาจาก DevelopmentOrganization องค์กรแห่งการพัฒนา เพราะเราย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะชื่อของกรมพัฒนาที่ดิน ก็บอกอยู่แล้วว่าต้องพัฒนาที่ดินฉะนั้นถ้าองค์กรไม่พัฒนาเราจะไปพัฒนาที่ดิน ได้อย่างไร สำหรับ
D ตัวสุดท้ายมาจากคำว่า Delighting Organization เป็นองค์กรแห่งความปีติยินดี ซึ่งถือเป็นภาพรวมขององค์กรถ้าคนทำงานกันอย่างมีความสุข ทำงานเพื่อให้เกษตรกรมีฐานะดีขึ้นเราก็ยิ่งมีความสุข รวมถึงทำให้ผู้ที่มาเยือนกรมพัฒนาที่ดินมีความสุขได้ นั่นก็คือสิ่ง ที่กรมพัฒนาที่ดินคาดหวังจะเห็นจากค่านิยม

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
ที่อยู่ 99/9 หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร : 0-3471-3882    fax : 0-3471-3883   Email : skm01@ldd.go.th   website : http://r10.ldd.go.th/skm01/