สรุปความรู้ของข้าราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป

ด้านพัฒนาความรู้ข้าราชการทั่วไป

รอบที่ 2 ปี 2566 รอบที่ 2 ปี 2566 รอบที่ 2 ปี 2566
แนวทางปฏิบัติโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (สพด.กาญจนบุรี)
กระบวนการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยวิธีกล (กลุ่มสำรวจฯ)
การจัดการข้อมูลของหน่วยงาน (ผชช.)
การวิเคราะห์ข้อมูลความเสื่อมโทรมของที่ดิน (กลุ่มวางแผนฯ)
การอ่านและใช้แผนที่เพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (สพด.ราชบุรี)
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตร (สพด.สมุทรสาคร)
การใช้ระบบสารสนเทศที่ให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน (สพด.ประจวบฯ)
การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตไม้ผล (สพด.เพชรบุรี)
การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (กลุ่มวิเคราะห์ดิน)
การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติ (ศุนย์ชัยพัฒนาฯ)
การวิเคราะห์กระบวนการทำงานของศูนย์เขาชะงุ้ม (ศูนย์เขาชะงุ้มฯ)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์สารสนเทศ (สพด.สมุทรสงคราม)
ความรู้พื้นฐานด้านแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน (นางสาวบุษบา รู้น้อม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
นโยบายสาธารณะและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (กลุ่มวิชาการฯ)
1. พัฒนาความรู้ผ่านระบบ e-Training
เครื่องมือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA (นายปกรณ์ วรตันติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ)
การใช้งาน Agrimap Online (นายศักดิ์นรินทร์ ทองนรินทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)
การใช้งาน LDD Zoning (นางสาวอรพิชา วรภักดี นักสำรวจดินชำนาญการ)
การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน (นางสาวอภิญญา แสงสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล KPI (นางขันทอง ศรีวารีรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ (นางสาวพัชรมัย คำเมือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
ปฐพีวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน (นายจิระพล พิมภู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
วินัยและการรักษาวินัย (นางสาวจิดาภา มั่นฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
2. พัฒนาความรู้ทั่วไป
การบริหารโครงการ (นางสาวนฤมล ป้อมสา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ)
หลักและเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (นางสาวศุภลักษณ์ เจริญศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ)
 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  
เลขทึ่ 196 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000