สรุปความรู้ของข้าราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป

ด้านการพัฒนาความรู้ผ่านระบบ e-Training

รอบที่ 2 ปี 2565 รอบที่ 2 ปี 2565 รอบที่ 2 ปี 2565
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (สพด.ราชบุรี)
การประยุกต์รูปแบบการใช้ธนาคารน้ำใต้ดิน(สพด.ประจวบคีรีขันธ์)
การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนบนพื้นที่คทช.(สพด.เพชรบุรี)
การวิเคราะห์กระบวนการตรวจสอบป่าไม้(กลุ่มสำรวจ)
การวิจัยแบบบูรณาการ(ผชช.)
การอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง(สพด.กาญจนบุรี)
คู่มือการเบิกจ่าย(ฝ่ายบริหาร)
การเขียนหนังสือราชการ+และรายงานการประชุม(สพด.สมุทรสงคราม)
การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตไม้ผล(สพด.สมุทรสาคร)
การใช้เครื่องมือ Smart A4 เพื่อการบริหารจัดการองค์กร(ศูนย์ชัยพัฒนาฯ)
การใช้แอพพลิเคชั่นในการตกแต่งภาพ(กลุ่มวิเคราะห์ดิน)
การพัฒนางานพัฒนาที่ดินสู่+BCG+Model(กลุ่มวิชาการ+กลุ่มวางแผน)
การวิเคราะห์กระบวนการทำงานในศูนย์(ศูนย์เขาชะงุ้มฯ)
เทคนิคการผลิตกล้วยหอมปลอดสารพิษเพื่อส่งเสริมเกษตรกร(ศูนย์หนองพลับฯ)
การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลฯ
การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (นางสาวฉวีวรรณ ควันมี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน)
การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (นายบุรินทร์ เจียมจำนงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ)
การกำหนัดตัวชี้วัดรายบุคคล (นายธนวิน ชุมสุวรรณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ)
การใช้งาน LDD Zoning
การใช้งาน LDD Zoing (นายสยาม ยมจันทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส)
การใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น
การใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น (นางสาวธัญณัช ปั้นพุ่ม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ)
การใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น (นายจิระพล พิมภู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน
การใช้ผลการวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน (นายปกรณ์ วรตันติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ)
การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน (นายรัฐกานต์ ชันนนถี เศรษฐกรปฏิบัติการ)
การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน(นางสาวนฤมล ป้อมสา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ)
ปฐพีพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน
ปฐพีพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน (นางสาวปิยดา ยิสารคุณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ)
ปฐพีพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน(นางจิราภรณ์ สัพพสิน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ)
ปฐพีพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน(นางสาวบุษบา รู้น้อม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
ปฐพีพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน(นางสาวบูรนา วงษาราม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ)
ปฐพีพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน(นางสาวอภิญญา แสงสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
ปฐพีวิทยาพื้นฐาน
ปฐพีวิทยาพื้นฐาน(นางสาวนฤมล ป้อมสา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ)
ปฐพีวิทยาพื้นฐาน(นางสาวอรพิชา วรภักดี นักสำรวจดินชำนาญการ)
ปฐพีวิทยาพื้นฐาน(นายเมธา ศรีทองคำ นักสำรวจดินชำนาญการ)
วินัยและการรักษาวินัย
วินัยและการรักษาวินัย (นางสาวโศภิษฐา ไพฑูรยากุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ)
วินัยและการรักษาวินัย (นายธนวิน ชุมสุวรรณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ)
 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  
เลขทึ่ 196 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000