สรุปความรู้ของข้าราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

สรุปความรู้ข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รอบการประเมินที่ 1/2564

        ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

 1.การควบคุมงานก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

2.การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

3.การใช้ข้อมูลการสำรวจ Remote sensing

4.ทรัพยากรดินศูนย์หนองพลับ-กลัดหลวง

         ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป

1.การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน

2.การสร้าง QR code อย่างง่าย

3.ขจัดจุดอ่อนงานวิจัย

4.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

           ด้านการพัฒนาความรู้ผ่านระบบ e-Training

1.การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.การใช้งาน Agri-Map Online

3.การใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น

4.การใช้งานระบบ LDD Zoning

5.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ

6.วินัยและการรักษาวินัย