สรุปความรู้ของข้าราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป

ด้านการพัฒนาความรู้ผ่านระบบ e-Training

รอบที่ 1 ปี 2565 รอบที่ 1 ปี 2565 รอบที่ 1 ปี 2565
กระบวนการการก่อสร้างแหล่งน้ำฯ
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
การวิเคราะห์กระบวนการสำรวจออกแบบ
การออกแบบและปฏิบัติงานอนุรักษ์ดินและน้ำ
แนวทางการกำกับดูแลการเบิกจ่าย
วิธีการหาความชื้นในดินภาคสนามทฏษฎี+ปฏิบัติการ
การเขียนโครงการ
การใช้ Google lens ในสมาร์ทโฟน
การใช้เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน
การประยุกต์ใช้เครื่องมือPDCA
การประยุกต์ใช้เครื่องมือเข็มทิศสร้างสุข
การวิเคราะห์กระบวนการศูนย์เขาชะงุ้มฯ
ความสำคัญของนโยบายต่อการเขียนข้อเสนอโครงการ
ปุ๋ยหมักชีวภาพจานด่วน
การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลฯ(นายเมธา ศรีทองคำ)
การใช้ผลวิเคราะห์ดินฯ(นางสาวบุษบา รู้น้อม)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ฯ(นายสมชัย สันทัด)
ปฐพีวิทยาพื้นฐานฯ(นายปกรณ์ วรตันติ)
วินัยและการรักษาวินัย(นายธนิต เนื่องพิมพ์)
 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  
เลขทึ่ 196 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000