Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

31 มีนาคม 2566

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและมอบแนวทางการดำเนินงาน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

      วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน มอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดินและงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดติดตามงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไข โดยมีนายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กล่าวต้อนรับ และนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 6 จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ฯทั้ง 3 แห่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จังหวัดราชบุรี


15 มีนาคม 2566 

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 
เวลา 14.30 น.
…………………………………………… 
     นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการจัดงาน “ต่อยอด และการพัฒนาด้านประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม” โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตด้านประมงในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศให้แก่ทรัพยากรสัตว์น้ำ ขยายผลการพัฒนาอาชีพด้านประมง และส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานราชการ และเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม


15  มีนาคม 2566 

วันพุธ ที่ 15  มีนาคม 2566 
เวลา 10.00 น.
……………………………………………
     นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร 2 การฝึกปฏิบัติเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร และหลักสูตร 3 การพัฒนาศักยภาพของหมอดินด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น ให้แก่หมอดินอาสาอำเภอปากท่อ จำนวน 65 ราย เพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาในการนำเทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดินมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้จริง และสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายหมอดินอาสา ณ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านเหล่ามะละกอ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


8 มีนาคม 2566

วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566
เวลา 16.00 น.
……………………………………………
     นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์วิธีไทย บ้านสองคฑา ซึ่งเดิมที่เป็นพื้นที่ดินทรายจากการทำเหมืองแร่ ได้พัฒนาปรับปรุงบำรุงดินจนกลายเป็นสวนป่า โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คำแนะนำการจัดการดินและน้ำ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร ณ บ้านสองคฑา ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี