Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี ขายทอดตลาดครูภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 358 รายการ


รับสมัครพนักงานราชการ

   ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา


วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563

 นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 
ลงพื้นที่ติดตามโครงการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่มดอน เพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 เป็นโครงการนำร่องให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ศึกษาถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ตำบลยางหัก และ ตำบลห้วยยางโทน จังหวัดราชบุรี


วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 63 เวลา 13.30น.

นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดราชบุรี (Chief of Operation)
 ครั้งที่4/2563 เพื่อพิจารณาโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 
ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี