Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ผอ.สพข.10 มอบแนวทางการดำเนินงาน สพด.กาญจนบุรี

       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายคำนึง  แสงขำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 พร้อมด้วย นางวิราศิณี  สุทธิ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับฟังการบรรยายพิเศษ บทบาทภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อรับรู้ และทำความเข้าใจ ด้านบทบาทภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดย ดร.อรรถ  สมร่าง ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม สพด.กาญจนบุรี 
       พร้อมทั้ง มอบแนวทางการทำงานให้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ภายใต้แผนงานของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและเกษตรกร
       โดยมี นายวันชัย  สินประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ และ การติดตามผลการดำเนินงานของ ผอ.สพข.10 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี

ภาพ/ข่าว : ปกรณ์ วรตันติ


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ผอ.สพข.10 มอบแนวทางการดำเนินงาน สพด.ประจวบคีรีขันธ์

       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายคำนึง  แสงขำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 มอบแนวทางการดำเนินงานสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ และติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ภายใต้แผนงานของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองงานตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างเหมาะสม
       โดยมี นายอนุชิต  พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์

ภาพ/ข่าว : ปกรณ์ วรตันติ


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ผอ.สพข.10 นำทีม ขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่ตำบลต้นแบบนำร่อง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายคำนึง  แสงขำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพข.10 และเจ้าหน้าที่ สพด.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตำบลวังพง เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือ “เข็มทิศสร้างสุข” และ Smart A4 ซึ่งเป็นการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่บนพื้นฐานการพึ่งตนเอง นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้แก่กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ตำบลวังพง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ผอ.สพข.10 นำทีม ลุยพื้นที่บ้านคา ขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ 

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายคำนึง  แสงขำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับมาตรฐานระบบอินทรีย์ IFOAM ของนายสรรชัย อารีย์วงศ์ หมอดินตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานได้แก่ กระท้อน ขนุน แก้วมังกร เกาลัดไทย กล้วยหิน พริกไทย ฯลฯ โดยใช้วิธีการนำฟางมาคลุมบริเวณโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นในดิน ปลูกพริกไทยให้เลื้อยตามต้นขนุน มีการฟื้นดินกระตุ้นรากพืชโดยการไถและปรับปรุงดินบริเวณกลางร่องระหว่างต้นไม้ นอกจากนี้ยังมีการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เองภายในแปลง ซึ่งได้รับองค์ความรู้และปัจจัยการผลิต จากสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี