Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พฤษภาคม  2565

วันจันทร์ ที่  23 พฤษภาคม  2565 
งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี ‘ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน’
...............…...............................
     นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปีและร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง “ทางเลือกทางรอดเกษตรกรไทย” และได้นำหมอดินที่เป็นต้นแบบผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและน้ำหมักชีวภาพ จากสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี และสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


19 พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่  19 พฤษภาคม  2565  เวลา 9.30 น.
...............….................................
     นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  เป็นประธานการประชุมวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์หนองพลับ - กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ให้ครอบคลุมพื้นที่ของโครงการ วางแผนการจัดการนำ้ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ และกำหนดเป้าหมายเชิงพื้นที่  ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ หนองพลับ - กลัดหลวง ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


3 พฤษภาคม 2565

วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565 
...............….................................
     นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 นายวันชัย  วงษา  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี นายเจษฎา    สาระ  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีนายสมศักดิ์  สัจจาพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการน้ำ สำรวจ ออกแบบ และใช้เครื่องแสกนธรณีฟิสิกส์ ในการสำรวจธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 9 จุด จุดละ 3 แนว โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำระบบธนาคารน้ำใต้ดินจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี จังหวัดยโสธร ให้ความอนุเคราะห์เครื่องแสกนธรณีฟิสิกส์และชี้จุดที่เหมาะสมในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ณ พื้นที่ คทช. ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี


2 พฤษภาคม 2565 

วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 
เวลา 10.00 น.
...............….................................     
       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสัมมนาครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดด ประจำปี 2565 ครั้งที่ 41 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในการนี้ นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 นายสะอาด  บุตรเล็ก ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี นายอนุรักษ์  บัวคลี่คลาย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี