Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

รองสุมิตรา ชมความสำเร็จ หมอดินอาสากาญจนบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่แปลงนายสมชาย แซ่ตัน หมอดินอาสา จ.กาญจนบุรี โดยมี นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมคณะ เยี่ยมชมผลสำเร็จของหมอดินอาสาที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว มาเป็นการทำการเกษตรแบบปลอดภัย โดยใช้ผลิตภัณฑ์ พด. ต่างๆ จากกรมพัฒนาที่ดิน และปฏิบัติตามคำแนะนำจากสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี จนประสบผลสำเร็จ สร้างความยั่งยืนจากอาชีพการเกษตร

ณ ไร่คุณชาย หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพ : บูรนา วงษาราม

ข่าว : ปกรณ์ วรตันติ


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

รองสุมิตรา ติดตามงานสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ติดตามการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี โดยมี นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมมอบหมายแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบแนวทางการเขียนงานวิจัยแก่นักวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ และมอบหมายให้ สพข., สพด. และศูนย์ จัดทำผังแปลงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของหน่วยงาน

ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพ : บูรนา วงษาราม และ สพด.กาญจนบุรี

ข่าว : ปกรณ์ วรตันติ


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

รองสุมิตรา ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร จ. ราชบุรี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ พบปะหมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อรับฟังปัญหาด้านการเกษตร ความต้องการของเกษตรกรด้านการพัฒนาที่ดิน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดงานด้านการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งมอบใบประกาศการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS มอบปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ยางหักพัฒนา ส่งมอบพื้นที่โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri - map) ในพื้นที่อำเภอปากท่อ จำนวน 114 ไร่ และเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ของ หมอดินวิเชียร บุญรอด และ สวนสมใจ บ้านชมดาว ของหมอดินสมใจ แซ่ลิ้ม

โดยมี นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมคณะ ณ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ภาพ/ข่าว : ปกรณ์ วรตันติ


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

รองสุมิตรา มอบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบาย กรมพัฒนาที่ดิน ให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 และหน่วยงานในสังกัด ในการนี้รองอธิบดี ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

โดยมี นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ภาพ/ข่าว : ปกรณ์ วรตันติ