Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 มีนาคม 2564

 นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรม หมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 2 “ ฝึกการปฏิบัติและเรียนรู้ ” ของหมอดินอาสาจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 โดยมีนายสุทธิวัธน์ นิธิสมบัติ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการอบรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่หมอดินอาสา และให้หมอดินอาสาที่ได้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ ได้นำความรู้ที่ได้รับการอบรม นำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเอง พร้อมทั้งนำไปขยายผลให้แก่เกษตรกรท่านอื่นที่สนใจ ให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรต่อไป ณ ไร่หมอนทอง ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และไร่ฟาร์มฝันแม่ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


15 กุมภาพันธ์ 2564

    นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  นายปฏิพล  ผลงาน ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 ได้มีการแนะนำการวางแผนพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อ้อยและน้ำตาล พร้อมทั้งบรรยายการจัดการดิน การวิเคราะห์ดิน และการใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดินในการวิเคราะห์ข้อมูลดินเบื้องต้น โดยมีนายจิรวัฒน์  เทอดพิทักษ์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยาย
ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563

 นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ลงพื้นที่ติดตามโครงการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่มดอน เพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นโครงการนำร่องให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ศึกษาถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ตำบลยางหัก และ ตำบลห้วยยางโทน จังหวัดราชบุรี


วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 63 เวลา 13.30น.

นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดราชบุรี (Chief of Operation)
 ครั้งที่4/2563 เพื่อพิจารณาโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี