Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565
เวลา 10.00 น.
...............….................................
     นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เยี่ยมเยียนเกษตรกรแปลงนายคมสัน  บัวเขียว เพื่อถอดบทเรียน การทำน้ำหมักชีวภาพ ที่สามารถ ช่วยในการเพิ่มสีและความหวานของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ให้มีสีแดงสด ช่วยให้มะละกอ มีสีสวย กรอบ และเก็บไว้ได้นาน การผลิตน้ำหมักไล่แมลงโดยใช้ใบทองหลาง พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงทุเรียนที่มีการใช้ต้นทองหลางเป็นพืชพี่เลี้ยง ณ ไร่หมอนทอง ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี


30 มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565
เวลา 9.00 น.
...............….................................
     นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ร่วมปลูกต้นไม้ สืบเนื่องจากวันสถาปนากรมชลประทาน“ 120ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน” กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ จำนวน 22,920 ต้น พร้อมด้วยเยี่ยมชมบ่อขยายพันธุ์ปลาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดราชบุรี
 ณ พื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดราชบุรี ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี


28 มิถุนายน 2565

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565
เวลา 9.30 น.
...............….................................
     นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร พบปะพูดคุยกับเกษตรกรในเครือข่าย แนะนำการจัดการดินและน้ำ การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้วัสดุปรับปรุงดิน ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  การพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผลผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ตรวจเยี่ยมแปลงใหญ่มะพร้าว ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร พูดคุยการบริหารจัดการของกลุ่มแปลงใหญ่ การจัดการสวนมะพร้าวโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และวัสดุปรับปรุงดินอื่นๆ  การใช้ฟีโรโมนและแตนเบียนบราคอนในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืช แทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี เพื่อพัฒนาให้เป็นแปลงใหญ่มะพร้าวอินทรีย์ พร้อมทั้งจัดทำกระบวนการเข็มทิศสร้างสุขในหัวข้อ “ความสำเร็จของสถานีพัฒนาที่ดินวัดจากอะไร” ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 
ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร


27 มิถุนายน 2565

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30 น.
...............….................................
     นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565 เพื่อทราบผลการตัดสิน การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผนดิน ประจำปี 2565 การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566 จำนวน 213,900 ไร่ การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ประจำปี 2565 พิจารณาปรับปรุงร่างการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล รับรองการจัดตั้งแปลงใหญ่ทุเรียน ปี 2565 และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี