Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 สิงหาคม 2564

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นายอนุวัชร โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยมี  นายประสิทธิ์ สงนุ้ย  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมในพิธีฯ โดยเปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีพระแม่ไทย โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องฝ่ายวิชาการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 อ.เมือง จ.ราชบุรี


30 มีนาคม 2564

 นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรม หมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 2 “ ฝึกการปฏิบัติและเรียนรู้ ” ของหมอดินอาสาจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 โดยมีนายสุทธิวัธน์ นิธิสมบัติ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการอบรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่หมอดินอาสา และให้หมอดินอาสาที่ได้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ ได้นำความรู้ที่ได้รับการอบรม นำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเอง พร้อมทั้งนำไปขยายผลให้แก่เกษตรกรท่านอื่นที่สนใจ ให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรต่อไป ณ ไร่หมอนทอง ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และไร่ฟาร์มฝันแม่ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


15 กุมภาพันธ์ 2564

    นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  นายปฏิพล  ผลงาน ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 ได้มีการแนะนำการวางแผนพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อ้อยและน้ำตาล พร้อมทั้งบรรยายการจัดการดิน การวิเคราะห์ดิน และการใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดินในการวิเคราะห์ข้อมูลดินเบื้องต้น โดยมีนายจิรวัฒน์  เทอดพิทักษ์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยาย
ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563

 นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ลงพื้นที่ติดตามโครงการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่มดอน เพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นโครงการนำร่องให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ศึกษาถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ตำบลยางหัก และ ตำบลห้วยยางโทน จังหวัดราชบุรี