Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
เวลา 9.00 น.
...............…..............................…
     นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ได้ร่วมทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ด้วยการปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10


13 ตุลาคม 2565

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
.......................................
        นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สพข.10 ร่วมพิธีกล่าวคำถวายน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565  


12 ตุลาคม 2565

วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565
เวลา 11.00 น.
...............…..............................…
     นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ร่วมเป็นเกียรติในโครงการขับเคลื่อนชุมชนสร้างสรรค์และยั่งยืน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในกิจกรรมเตาผลิตถ่านชีวมวล และน้ำส้มควันไม้ พบปะเกษตรกรในโครงการฯ แนะนำแนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้สามารถขับเคลื่อนโครงการฯได้สำเร็จ และร่วมฟังผลสรุปโครงการฯ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี


12 ตุลาคม 2565

วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565
เวลา 09.30 น.
...............…..............................…
     นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เข้าพบ นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 4 เพื่อเสนอแผนการจัดทำโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้มีการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง ณ ห้องรับรองวงษ์พิทักษ์วัสดุภัณฑ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี