>> ประวัติความเป็นมา
>> วิสัยทัศน์และพันธกิจ
>> โครงสร้างอัตรากำลัง
>> เขตพื้นที่รับผิดชอบ
>> ติดต่อหน่วยงาน
>> คู่มือการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน
>> กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
>> ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธี เฉพาะเจาะจง
>> รายงานงบทดทอง
>> รายงานแผน/ผลการดำเนินงาน (สงป.)
>> รายงานเกณฑ์ประเมินด้านบัญชี
>> ถังความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
>> คู่มือสำหรับประชาชน
>> คู่มือการปฏิบัติงาน
>> คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อส่งเสริมการใช้สารอินทรีย ์ลดการใช้สารเคมี
>> คู่มือการดำเนินงาน แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
>> คู่มือดูดินอย่างง่ายจังหวัดราชบุรี
>> คู่มือการใช้ที่ดินระดับตำบล
>> ข้อมูลชุดดินจังหวัดราชบุรี
>> ข้อมูลเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ(Zoning)
>> ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นอกเขตชลประทาน
>> ข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดราชบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเข้าเว็บไซต์
page counter 
 
 
 
 
ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 และพบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การใช้สารชีวภัณฑ์ต่างๆของกรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์พด. เอกสารเผยแพร่ความรู้ และสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพจาก พด.2 ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน “วันน้อมร้าลึกการก่อตั้งศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง" และงานวันดินโลก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี โดยนางสาววาริน โพธิ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทท้องถิ่น จำนวน 50 ราย ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ร่วมแรงร่วมใจเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต กิจกรรมสาธิตการปลูกข้าวเพื่อเป็นฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ณ สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี หมู่ 11 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี จัดกิจกรรม Kick off “ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” ณ แปลงนาข้าว หมู่ 4 บ้านพุเกตุ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
นายสะอาด บุตรเล็ก ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ร่วมกิจกรรมสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และเป็นวิทยากรให้คำแนะนำให้ความรู้กับเกษตรกรในหัวข้อ “ การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา โดยใช้น้ำหมักชีวภาพด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.”รวมถึงให้การสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพและสารเร่งซุปเปอร์พด.ให้กับเกษตรกรและชุมชนเกษตรในพื้นที่ ณ แปลงนาข้าว หมู่ 3 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
 
: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านหนองวัวดำ หมู่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2567
: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านหนองวัวดำ หมู่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2567
: ประกาศร่างTOR เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านหนองวัวดำ หมู่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 31/01/2567
: ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15/01/2567
 
 
 
 
 
>> การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
>> การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
>> การใช้ชีววิธีในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าด้วยสารเร่งซุปเปอร์พด.3
>> การผลิตสารบำบัดน้ำเสียโดยใช้สารเร่งพด.6
>> การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเร่งพด.7
>> การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน
>> การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
>> ประโยชน์ของหญ้าแฝกและวิธีปฏิบัติในการปลูกหญ้าแฝก
 
 
 
 
 
ใบขอรับบริการ นโยบาย AI Chatbot น้องดินดี เพิ่มเพื่อน Line AI Chatbot : คุยกับน้องดินดี
ใบคำขอรับสารเร่ง
ใบคำขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
ใบคำขอรับโดโลไมท์
ใบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก
ใบคำขอขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
นโยบายเว็บไซต์
นโยบายความปลอดภัยเว็บไซต์
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้
แนวปฏิบัติผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 196 หมู่ 11 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

โทร. 032-919207 Fax. 032-919208 Email : rbr01@ldd.go.th