>> ประวัติความเป็นมา
>> วิสัยทัศน์และพันธกิจ
>> โครงสร้างอัตรากำลัง
>> เขตพื้นที่รับผิดชอบ
>> ติดต่อหน่วยงาน
>> คู่มือการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน
>> คู่มือการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน(สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน)
>> คู่มือการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน(สำหรับประชาชน)
>> กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
>> ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธี เฉพาะเจาะจง
>> รายงานงบทดทอง
>> รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
>> รายงานแผน/ผลการดำเนินงาน (สงป.)
>> รายงานเกณฑ์ประเมินด้านบัญชี
>> ถังความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
>> คู่มือสำหรับประชาชน
>> คู่มือการปฏิบัติงาน
>> คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อส่งเสริมการใช้สารอินทรีย ์ลดการใช้สารเคมี
>> คู่มือการดำเนินงาน แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
>> คู่มือดูดินอย่างง่ายจังหวัดราชบุรี
>> คู่มือการใช้ที่ดินระดับตำบล
>> ข้อมูลชุดดินจังหวัดราชบุรี
>> ข้อมูลเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ(Zoning)
>> ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นอกเขตชลประทาน
>> ข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดราชบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเข้าเว็บไซต์
page counter 
 
 
 
 
นางสาววาริน โพธิ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน พร้อมสนับสนุนวัสดุและสาธิตการทำผลิตน้ำหมักชีวภาพกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
นายสะอาด บุตรเล็ก ผู้อำนวยสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
นายสะอาด บุตรเล็ก ผู้อำนวยสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (Kick-off) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวศุภลักษณ์ คล้ายอ่วม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินของหมอดินอาสา อำเภอบางแพและอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวศุภลักษณ์ คล้ายอ่วม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(มะพร้าวน้ำหอม) ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาววาริน โพธิ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินของหมอดินอาสา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน โครงการตรวจสุขภาพดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวศุภลักษณ์ คล้ายอ่วม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินของหมอดินอาสา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน โครงการตรวจสุขภาพดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
 
: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านหนองวัวดำ หมู่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2567
: ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 28/05/2567
: ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านหนองวัวดำ หมู่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2567
: ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 23/05/2567
: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านหนองวัวดำ หมู่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2567
: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านหนองวัวดำ หมู่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2567
: ประกาศร่างTOR เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านหนองวัวดำ หมู่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 31/01/2567
: ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15/01/2567
 
 
 
 
 
>> การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
>> การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
>> การใช้ชีววิธีในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าด้วยสารเร่งซุปเปอร์พด.3
>> การผลิตสารบำบัดน้ำเสียโดยใช้สารเร่งพด.6
>> การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเร่งพด.7
>> การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน
>> การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
>> ประโยชน์ของหญ้าแฝกและวิธีปฏิบัติในการปลูกหญ้าแฝก
 
 
 
 
 
ใบขอรับบริการ นโยบาย AI Chatbot น้องดินดี เพิ่มเพื่อน Line AI Chatbot : คุยกับน้องดินดี
ใบคำขอรับสารเร่ง
ใบคำขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
ใบคำขอรับโดโลไมท์
ใบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก
ใบคำขอขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
นโยบายเว็บไซต์
นโยบายความปลอดภัยเว็บไซต์
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้
แนวปฏิบัติผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 196 หมู่ 11 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

โทร. 032-919207 Fax. 032-919208 Email : rbr01@ldd.go.th