ข้อมูลชุดดินจังหวัดราชบุรี
อำเภอเมือง
อำเภอดำเนินสะดวก
อำเภอบ้านคา
อำเภอโพธาราม
อำเภอจอมบึง
อำเภอปากท่อ
อำภอวัดเพลง
อำเภอบ้านโป่ง
อำเภอบางแพ

1. ตำบลหน้าเมือง

2. ตำบลเจดีย์หัก

3. ตำบลดอนตะโก

4. ตำบลหนองกลางนา

5. ตำบลห้วยไผ่

6. ตำบลคุ้งน้ำวน

7. ตำบลคุ้งกระฐิน

8. ตำบลอ่างทอง

9. ตำบลโคกหม้อ

10. ตำบลสามเรือน

11. ตำบลพิกุลทอง

12. ตำบลน้ำพุ

13. ตำบลดอนแร่

14. ตำบลหินกอง

15. ตำบลเขาแร้ง

16. ตำบลเกาะพลับพลา

17. ตำบลหลุมดิน

18. ตำบลบางป่า

19. ตำบลพงสวาย

20. ตำบลคูบัว

21. ตำบลบ้านไร

22. ตำบลท่าราบ

1.ตำบลดำเนินสะดวก

2. ตำบลประสาทสิทธิ์

3. ตำบลศรีสุราษฎร์

4. ตำบลดอนกรวย

5. ตำบลดอนคลัง

6. ตำบลบัวงาม

7. ตำบลบ้านไร่

8. ตำบลแพงพวย

9. ตำบลสี่หมื่น

10. ตำบลท่านัด

11. ตำบลขุนพิทักษ์

12. ตำบลดอนไผ่

13. ตำบลตาหลวง

1. ตำบลบ้านคา

2. ตำบลหนองพันจันทร์

3. ตำบลบ้านบึง

 

1. ตำบลโพธาราม

2. ตำบลดอนกระเบื้อง

3. ตำบลหนองโพ

4. ตำบลบ้านเลือก

5. ตำบลคลองตาคต

6. ตำบลบ้านฆ้อง

7. ตำบลบ้านสิงห์

8. ตำบลดอนทราย

9. ตำบลเจ็ดเสมียน

10. ตำบลคลองข่อย

11. ตำบลชำแระ

12. ตำบลสร้อยฟ้า

13. ตำบลท่าชุมพล

14. ตำบลบางโตนด

15. ตำบลเตาปูน

16. ตำบลนางแก้ว

17. ตำบลธรรมเสน

18. ตำบลเขาชะงุ้ม

19. ตำบลหนองกวาง

1. ตำบลจอมบึง

2. ตำบลปากช่อง

3. ตำบลเบิกไพร

4. ตำบลด่านทับตะโก

5. ตำบลแก้มอ้น

6. ตำบลรางบัว

1. ตำบลทุ่งหลวง

2. ตำบลวังมะนาว

3. ตำบลดอนทราย

4. หนองกระทุ่ม

5. ตำบลปากท่อ

6. ตำบลป่าไก่

7. ตำบลวัดยางยาม

8. ตำบลอ่างหิน

9. ตำบลบ่อกระดาน

10. ตำบลวันดาว

11. ตำบลยางหัก

12. ตำบลห้วยยางโทน

1. ตำบลเกาะศาลพระ

2. ตำบลจอมประทัด

3. ตำบลวัดเพลง

1. ตำบลบ้านโป่ง

2. ตำบลท่าผา

3. ตำบลกรับใหญ่

4. ตำบลปากแรต

5. ตำบลหนองกบ

6. ตำบลหนองอ้อ

7. ตำบลดอนกระเบื้อง

8. ตำบลสวนกล้วย

9. ตำบลนครชุมน์

10. ตำบลบ้านม่วง

11. ตำบลคุ้งพยอม

12. ตำบลหนองปลาหมอ

13. ตำบลเขาขลุง

14. ตำบลเบิกไพร

15. ตำบลลาดบัวขาว

1. ตำบลบางแพ

2. ตำบลวังเย็น

3. ตำบลโพหัก

4. ตำบลวัดแก้ว

5. ตำบลหัวโพ

6. ตำบลดอนใหญ่

7. ตำบลดอนคา