นายอนุวัชร โพธินาม
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
   

    นางกุลวดี สุทธาวาส
ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
   

    นางยุพา แม้นสมุทร
ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
   

    นายทศนัศว์ รัตนแก้ว
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
   

    นายทศนัศว์ รัตนแก้ว
ตำแหน่ง  ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
   

    นางรุจิสา บุญประสิทธิ์พร
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ กลุ่มวิเคราะห์ดิน
   

    นายปฏิพล ผลงาม
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
   

    นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
   

    นายธนัชกฤต กลิ่นหวล
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ - กลัดหลวง)
   

    นางสาวกฤษณา ทิวาตรี
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
   

    นายสะอาด บุตรเล็ก
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
   

    นายวันชัย วงษา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
   

    นายเจษฎา สาระ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
   

    นายสมศักดิ์ สัจจาพันธ์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
   

    นางสุพัตรา บุรีรัตน์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
   

    นายชาคริต อินนะระ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
   


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  
เลขทึ่ 196 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000