Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ประวัติหน่วยงาน

สืบเนื่องไปเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2527 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ของกรมพัฒนาที่ดินออกเป็น 12 เขตและเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2527 ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2527 ให้กรมพัฒนาที่ดินมี 9 กอง และ 13 สำนักงาน โดยมีสำนักงานเลขานุการกรม และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตกระจายอยู่ตามส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 12 เขต

.........และได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้นโดยมีที่ตั้งเขตอยู่ที่จังหวัดราชบุรี ในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากรวด-เขาพลอง ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว ตามหนังสือที่รบ. 00009/16884 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2532 เนื้อที่ 152 ไร่ 2งาน ตั้งอยู่หมู่ที่11 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2532 ถึง 13 สิงหาคม 2562 แต่เนื่องจากในระยะแรกยังไม่ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน จึงได้ใช้อาคารสำนักงานของศูนย์โครงการพัฒนาที่ดินหนองพลับ-กลัดหลวง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ทำการชั่วคราวจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2530 จึงได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวมาอยู่ที่อาคารฝึกอบรม ซึ่งก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ที่ตั้งเขตจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2531 เมื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานแล้วเสร็จจึงได้ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานตั้งแต่นั้นมา