6 มีนาคม 2567 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และนักวิชาการเงินและบัญชี


22 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างโยธา นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และนักวิชาการเงินและบัญชี และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


6 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนายช่างโยธา นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และนักวิชาการเงินและบัญชี และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


15 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  
เลขทึ่ 196 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000