ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทร : 032-240803 , แฟกซ์ : 032-240804
 
 
free web counter  
 
 

 

 ผู้อำนวยการ ศูนย์เขาชะงุ้มฯ นำทีม  Big Cleaning Day ...อ่านต่อ

 

 ผู้อำนวยการ ศูนย์เขาชะงุ้มฯ ร่วมประ  ชุมมอบนโยบายจัดทำแผนแม่บท  ... อ่านต่อ

 

 ร่วมจัดนิทรรศการ วันยุวเกษตรกรโลก  ...อ่านต่อ

 

 สำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมรับเสด็จ  กรมสมเด็จพระเทพ ...อ่านต่อ

 

 ศูนย์เขาชะงุ้มฯ จัดกิจกรรมวันต้นไม้  ประจำปีของชาติ 2563 ...อ่านต่อ

 

 ศูนย์เขาชะงุ้ม จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้  ประจำปีของชาติ ...อ่านต่อ

 

ประวัติความเป็นมา โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม

ชมศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ

การเพาะเห็ด กับศูนย์ศึกษาเขาชะงุ้ม

 

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

การใช้งานแอปพลิเคชัน กดดูรู้ดิน