ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทร : 032-240803 , แฟกซ์ : 032-240804
 
 
 

ผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์การเกษตรประเทศเนปาล
อ่านต่อ>>

 

ผู้อำนวยการศูนย์เขาชะงุ้ม มอบประกาศนียบัตรในแข่งขันจักรยานเยาวชนแห่งชาติ “ราชบุรีเกมส์” @เขาชะงุ้มฯ อ่านต่อ>>

 

ศูนย์ฯเขาชะงุ้มร่วมกับมูลนิธิออมไทย จัดอบรมเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ อ่านต่อ>>

 

 "ศูนย์ฯเขาชะงุ้ม นำคณะสำนักงาน กปร.และอาจารย์มหาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เยี่ยมแปลงเกษตรกรเครือข่าย" อ่านต่อ>>

 

 ผอ.ศูนย์ฯเขาชะงุ้ม ร่วมประชุมหารือแนวทางการประเมินผลโครงการ

อ่านต่อ>>

 

 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ “กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ” อ่านต่อ>>

 

ประวัติความเป็นมา โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม

ชมศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ

การเพาะเห็ด กับศูนย์ศึกษาเขาชะงุ้ม

 

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

การใช้งานแอปพลิเคชัน กดดูรู้ดิน

free website counter