สรุปความรู้ของข้าราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป

ด้านพัฒนาความรู้ข้าราชการทั่วไป

รอบที่ 1 ปี 2566 รอบที่ 1 ปี 2566 รอบที่ 1 ปี 2566
การจัดการข้อมูลของหน่วยงาน (ผชช.)
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (สพด.สมุทรสาคร)
การดำเนินงานการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (สพด.ประจวบฯ)
การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ (ศูนย์หนองพลับฯ)
การวิเคราะห์กระบวนการตรวจสอบความลาดชันของพื้นที่ด้วย SIPOC Model (กลุ่มสำรวจฯ)
การอ่านและการใช้แผนที่ เพื่อการสำรวจออกแบบงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (สพด.ราชบุรี)
เทคนิคการปรับปรุงดินก่อนปลุกพืช การบ่มดิน (สพด.กาญจนบุรี)
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (สมุทรสงคราม)
การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตไม้ผล (สพด.เพชรบุรี)
การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง (กลุ่มวิเคราะห์ดิน)
การประยุกต์ใช้โปรแกรมการ+R+studio (กลุ่มวิชาการฯ)
การวิเคราะห์กระบวนการทำงานของศูนย์ (ศูนย์เขาชะงุ้มฯ)
การวิเคราะห์ตนเอง และเข้าใจผู้อื่น เพื่อพัฒนาทีมงาน (ศูนย์ชัยพัฒนาฯ)
1. พัฒนาความรู้ผ่านระบบ TDGA
Digital Literacy. (อภิญญา แสงสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
เทคนิคการสร้างและการนำเสนอข้อมูลเพื่อการทำงานภาครัฐ (นางพัชรมัย ทะหล้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (นางสาวบูรนา วงษาราม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ)
การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (นางสาวนฤมล ป้อมสา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ)
ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ (นายภูริชญ์ รัตนสิงหา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ)
มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (นางสาวฐิติมา ทัพพรหมเจริญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
2. พัฒนาความรู้ผ่านระบบ e-Training
เครื่องมือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (นายภัจจ์ งามสิทธิโชค นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
การใช้งาน QGIS เบื้องต้น (นายภูริชญ์ รัตนสิงหา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ)
การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน (นางสาวอรพิชา วรภักดี นักสำรวจดินชำนาญการ)
การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (นางสาวสุวิมล กลิ่นงาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
ความรู้พื้นฐานด้านแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน (นางสาวธัญณัช ปั้นพุ่ม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ)
ปฐพีวิทยาพื้นฐาน (นางสาวฉวีวรรณ ควันมี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน)
ปฐพีวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน รุ่น 1-2566 (นางสาวเพชรดา ปิ่นวิเศษ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ)
3. พัฒนาความรู้ทั่วไป
การจัดการห้องปฏิบัติการที่ดีด้านความปลอดภัยเพื่อพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ (นางสาวนฤมล ป้อมสา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ)
การอบรมข้าราชการพัฒนาที่ดินรุ่นใหม่เพื่อรองรับองค์กรอัจฉริยะ (นางสาวฐิศิรัตน์ กมลจรัสวัฒนา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ)
 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  
เลขทึ่ 196 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000