จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

 
 
6/5/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
4/01/2564 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) จำนวน 1,860 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
4/01/2564 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน ๔๕๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ๔ ห้อง ค.ส.ล. สูง ๑ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ๔ ห้อง ค.ส.ล. สูง ๑ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2563 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ๔ ห้อง ค.ส.ล. สูง ๑ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/12/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน ๔๕๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/12/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน ๔๕๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/12/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน ๑,๘๖๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/12/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน ๑,๘๖๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/12/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/12/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน ๔๕๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/12/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน ๑,๘๖๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/12/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. จำนวน ๒๕๘,๐๐๐ ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/11/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 450 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/11/2563 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2563 สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฝายน้ำล้น คสล. สูง 2.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/10/2563 ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จำนวน 51 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
จัดซื้อจัดจ้างปีก่อนหน้า
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562