:: ประวัติความเป็นมา ::
    
     

       
   
       
ด้วยกรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายที่จะขยายงานอนุรักษ์ดินและน้ำ ออกไปในท้องที่ชนบทเพื่อลดปัญหาการชะล้างพังทลาย ของดิน และเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่มีคอมมูนิสต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนใต้ที่มีความรุรแรงเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีผู้ก่อการร้ายคอมมูนิสต์อยู่มาก โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอกุยบุรี และอำเภอปราณบุรีที่มีการปะทะอยู่เสมอ
          ปี พ.ศ. 2512 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (ดร.บรรเจิด  พลางกูร) ได้ให้นายสมาน  ริมวานิช หัวหน้าสายงานอนุรักษ์ดินและน้ำ กองบริรักษ์ที่ดิน ติดต่อขอที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาที่ดิน
          เมื่อกรมพัฒนาที่ดินได้ขอที่ดินจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางจังหวัดได้อนุญาติให้ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ซึ่งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ระหว่าง กิโลเมตร ที่ 308 - 309 บ้านทุ่งโก หมู่ 8 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          ปี พ.ศ. 2516 ได้ทำการบุกเบิกพื้นที่โดยหน่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ต่อมาเปลี่ยนเป็นหน่วยพัฒนาที่ดิน รวมเนื้อที่ 420-2-00 ไร่
          ปี พ.ศ. 2527 กรมพัฒนาที่ดินได้ปรับโครงสร้างยกฐานะหน่วยงานพัฒนาที่ดินขึ้นเป็น สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
          ปี พ.ศ. 2532 กรมชลประทานได้ขอใช้พื้นที่บางส่วนทางด้านทิศเหนือ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้อนุมัติให้กรมชลประทานใช้พื้นที่ เพื่อสร้างสำนักงาน โครงการชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 73 ไร่ คงเหลือเนื้อที่ของสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบัน 347-2-00 ไร่

          :: ผู้บริหารที่มีบทบาทในการก่อตั้งหน่วยงาน (ปี พ.ศ. 2512) ::
1. ดร.บรรเจิด  พลางกูร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
2. นายสมาน  ริมวานิช หัวหน้าสายงานอนุรักษ์ดินและน้ำ กองบริรักษ์ที่ดิน
3. นายอำพล  ศีลพิทักษ์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ (ในขณะนั้น) ต่อมาเปลี่ยนเป็นหน่วยพัฒนาที่ดิน แล้วเปลี่ยนเป็น     สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ และได้เป็นหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ (คนแรก)
4. นายธวัชชัย  สมสมาน นายอำเภอเมือง (ในขณะนั้น) ได้ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการเกี่ยวกับขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์     ของจังหวัด