สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ส. 2560 และการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS" ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่