เมื่อวันที่ 11  มิถุนายน 2561   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง
ณ พื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10