:::บุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ประกอบด้วย ข้าราชการ 21 คน ลูกจ้างประจำ 9 คน พนง.ราชการ 7 คน :::
หน่วยงาน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
 
นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการ สพข.10
ฝ่ายบริหาร
ข้าราชการ
1.นางนวพรรษ มาแย้ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
2.นส.นงนุช ห่อทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
3.นส.ศิริพร บุญเพ็ญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  ลูกจ้างประจำ
1.นายพลาพนธ์ รามวณิช

.
พนักงานพิมพ์ ส.3

  2.น.ส.รัตนา มีประสพ
พนักงานพิมพ์ ส.3
 
3.นางนิลวรรณ มงคลนำ
พนักงานพิมพ์ ส.2
 
4.นางสมควร ก่ำทอง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ.1
 
5.นายจรูญ นิลสุขใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.2
 
6.นายอิสระภาพ แก้วรักษา
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
 
7.นายธัญยบูรณ์ บัวงาม
พนักงานขับรถยนต์ ส.2 (หัวหน้าหมวดยาน)
 
8.นายกำแหง ศรีนวล
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
 
พนักงานราชการ
1.นส.รัดเกล้า เกษมสุข

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
2.นางวลีพร สาระ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  3.น.ส.จุฑามาศ พัดทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 
4. น.ส.สมศรี วงษ์พิชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  5.นางสุคนธ์ทิพย์ ถีรวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
6.นางนารี ยิ้มใย
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน
ข้าราชการ
1.นายประชา ตามสมัคร
ผอ.ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
 
2.นายวิชัย แป้นอ้อย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 
3...กมลทิพย์ ศศิธร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 
4.น.ส.อภิญญา แสงสุวรรณ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
5.นาย ดาวยศ นิลนนท์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
6.นายชัชชัย ถิ่นโพธิ์ทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
   
   
   
ฝ่ายวิเคราะห์ดิน
ข้าราชการ
1.นางรุจิสา บุญประสิทธิ์พร
ผอ.ส่วนวิเคราะห์ดิน
2.นส.นฤมล ป้อมสา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
พนักงานราชการ  
นายมานพ นักวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตร์
นายต่อศักดิ์ ชื่นชีพ พนักงานการเกษตร
ส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน

ข้าราชการ
1. นายถวิล หน่อคำ

ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
  2. นายอุกฤษฎ์ ศิริปโชติ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
  3. นายทรงชล กระแสสินธุ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ
  4. น.ส.อรพิชา วรภักดี นักสำรวจดินปฏิบัติงาน (ลาศึกษาต่อ)
  พนักงานราชการ  
  1. น.ส.ขวัญใจ วิรุฬห์ชัยพฤกษ เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย
  2. น.ส.วรางคณา สว่างอารมณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายสำรวจเพื่อทำแผนที่
ข้าราชการ
1.นายปฏิพล ผลงาม
ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
2.นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊อะยอ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
3.นายพิชิด รักดี
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
4.นายนฤนาท เคลือบสัมฤทธิ์
นายช่างศิลป์ 6
5.นายธีระวุฒิ สุดเอียด
วิศวกร