Google
 
 
::: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 :::
  

ข่าวเก่าปี 2557

ประกาศ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 27,300 ลบ.ม.
( 8 ตุลาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
( 26 กันยายน 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฺเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)กำหนด เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
( 22 กันยายน 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฺเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
( 10 กันยายน 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
( 28 สิงหาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตน์ จำนวน 3 รายการ
( 28 สิงหาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
( 21 สิงหาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง ขอยกเลิกประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
( 21 สิงหาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
( 19 สิงหาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
( 15 สิงหาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(รวมโปรแกรม)และอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ
( 15 สิงหาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(รวมโปรแกรม)และอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ
( 15 สิงหาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(รวมโปรแกรม)และอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ
( 1 สิงหาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง ยกเลิิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
( 30 กรกฎาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
( 30 กรกฎาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน 150,000 ซอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( 28 กรกฎาคม 2557)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปูนโดโลไมท์ พร้อมขนส่ง จำนวน 1,500 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

( 25 กรกฎาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน3 รายการ (สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์)
( 23 กรกฎาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 42 รายการ(หนองพลับ)
( 23 กรกฎาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 2 รายการ1.ปุ๋ยคอก(มูลไก่)พร้อมขนส่ง จำนวน 40 ตัน 2.ขุยมะพร้าวพร้อมขนส่ง จำนวน 200 ตัน ( 18 กรกฎาคม 2557)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนโดโลไมท์ พร้อมขนส่ง จำนวน 1,500 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

( 7 กรกฎาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน 150,000 ซอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( 7 กรกฎาคม 2557)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 28 รายการ
( 1 กรกฎาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง ประกาศร่างTOR จัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน 150,000 ซอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( 1 กรกฎาคม 2557)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) ครั้งที่ 2 จัดซื้อปูนโดโลไมท์ พร้อมขนส่ง จำนวน 1,500 ตัน
( 1 กรกฎาคม 2557)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) จัดซื้อปูนโดโลไมท์ พร้อมขนส่ง จำนวน 1,500 ตัน

( 30 มิถุนายน 2557)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำความจุ 6,000
ลบ.ม.และระบบท่อส่งน้ำความยาว 311 เมตร
( 20 มิถุนายน 2557)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเสนอราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำความจุ 6,000 ลบ.ม.และระบบท่อส่งน้ำความยาว 311 เมตร ( 20 มิถุนายน 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 41,000 ซอง,สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 37,000 ซอง ,สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 จำนวน 25,000 ซอง,สารเร่งซุปเปอร์ พด..6 จำนวน 12,500 ซอง และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 จำนวน 2500 ซอง รวมทั้งสิ้น 140,500 ซอง
( 17 มิถุนายน 2557)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.ความสุ. 2.50 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( 5 มิถุนายน 2557)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำความจุ 6,000 ลบ.ม.และระบบท่อส่งน้ำความยาว 311 เมตร
( 5 มิถุนายน 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 41,000 ซอง,สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 37,000 ซอง ,สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 จำนวน 25,000 ซอง,สารเร่งซุปเปอร์ พด..6 จำนวน 12,500 ซอง และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 จำนวน 2500 ซอง รวมทั้งสิ้น 140,500 ซอง
( 3 มิถุนายน 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง ร่างTOR จัดจ้างขยายเชื่อสารเร่ง พด. จำนวน 5 รายการ
(30 พฤษภาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
(26 พฤษภาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สมรรถนะ ครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)
จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 9 อัตรา
(15 พฤษภาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษณะ และสมรรถนะ
จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 9 อัตรา
(เพิ่มเติม) (30 เมษายน 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษณะ และสมรรถนะ
จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 9 อัตรา
(23 เมษายน 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
เรื่อง ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 28 รายการ(สพด.ราชบุรี)
(22 เมษายน 2557)
ประกาศสำันักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (17 เมษายน 2557)
ประกาศสำันักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง
(31 มีนาคม 2557)
ประกาศสำันักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนด เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (28 มีนาคม 2557)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 12,300 ลบ.ม. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (24 มีนาคา 2557)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ถังพลาสติกสีเขียว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร) จำนวน 4,600 ใบ (24 มีนาคม 2557)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 26 รายการ (17 มีนาคม 2557)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 10 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 28 รายการ (17 มีนาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมและสัมมนา ตามแบบเลขที่ 1597 ส. จำนวน1หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (14 มีนาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่ื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (14 มีนาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่ื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ 1598 ส. จำนวน1หลัง ( 13 มีนาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ 1598 ส. จำนวน1หลัง ( 13 มีนาคม 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ 1598 ส. จำนวน1หลัง (26 กุมภาพันธ์ 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมและสัมมนา ตามแบบเลขที่ 1597 ส. จำนวน1หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (25 กุมภาพันธ์ 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา(25 กุมภาพันธ์ 2557)
ประกาศสถาีนีพัฒนาที่ดินราชบุีรี เรื่อง ประกาศร่าง TOR สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ถังพลาสติก)(24 กุมภาพันธ์ 2557)
ประกาศสถาีนีพัฒนาที่ดินราชบุีรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (กากน้ำตาล) จำนวน 92,000 กิโลกรัม(19 กุมภาพันธ์ 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศร่างTOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมและสัมมนา ตามแบบเลขที่ 1597 ส. จำนวน1หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (19 กุมภาพันธ์ 2557)
ประกาศสถาีนีพัฒนาที่ดินราชบุีรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด)ปอเทือง จำนวน 5 ตัน(19 กุมภาพันธ์ 2557)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลา 6 เหลี่ยมกลางน้ำ จำนวน 1 หลัง และสะพานชมธรรมชาติความยาวไม่น้อยกว่า 320 เมตร

 

-ข่าวเก่าปี 2556

-ข่าวเก่าปี 2555

  

 

 

มาตรฐานการให้บริการประชาชน

รับความคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแผนที่จัดทำแปลงเกษตรอินทรีย์ปี 2554

จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และสมุทรสาครไม่มีแปลงทำเกษตรอินทรีย์ ปี 2554)