ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดราชบุรี
การจัดทำสรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไว้ในรายงานประจำปีของหน่วยงาน
การจัดทำแฟ้มตามมาตรา 9 (1) - (8) แหน่งประราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (จำนวน 8 แฟ้ม)
สรุปย่อคำวินิจฉัย เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของ กก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปี 2542 - 2548
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

:::สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2550-2552:::
:::สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2553:::
:::สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2554:::

::สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555::: (โดยวิธีการประกวดราคา - สอบราคา)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2554

:::สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555::: (โดยวิธีตกลงราคา)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สพข.10 (เดือนตุลาคม)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สพข.10 (เดือนพฤศจิกายน)

.. ... โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง...
.. ...
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์.หนองพลับ -กลัดหลวง
.. ... ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาชะงุ้ม

 
  .....