สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่(สสผ.) กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมหารือ แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการพัฒนาที่ดินและด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ณ ห้องประชมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10