(20/01/2560) นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน เปิดประชุมติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และติดตามงานเร่งด่วน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10