กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน

ระบบรับ - ส่ง สพข.10
ระบบครุภัณฑ์ถาวร
ระบบครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
โปรแกรม Erosview (การชะล้างพังทลายของดิน ในสพข.10)
ข้อมูลดินมีปัญหาในสพข.10
ข้อมูลความเหมาะสมในการขุดสระน้ำ
พื้นที่เสี่ยงในการเกิดแผ่นดินถล่ม
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ สพข.10
บันทึก Stock วัสดุการเกษตร
ระบบฐานข้อมูลหมอดินอาสา
ข้อมูลดินและปุ๋ย
การจัดการดินเปรี้ยว
สำนักวิทยาศาสตร์

มหัศจรรย์สารเร่ง พ.ด..
ช้อมูลเกษตรกรใช้สารอินทรีย์
รอบรู้เรื่องดิน
ข้อมูลหมอดินอาสา
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
ข้อมูลทางแผนที่ (กรมพัฒนาที่ดิน)
ผลวิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย Online

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โปรแกรม Erosview (การชะล้างพังทลายของดิน ในสพข.10)
ข้อมูลดินมีปัญหาในสพข.10
ข้อมูลความเหมาะสมของในการขุดสระน้ำในสพข.10
แผนที่ดินถล่ม เขต 10
รายงานสำรวจดิน
กลุ่มชุดดินทั้งหมด และใน เขต 10
Soil Taxonomy 1999
ดินของประเทศไทย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของกรมฯ
กลุ่มชุดดินต่างๆ จากกรมฯ
IT กับการพัฒนาฐานข้อมูล จากกรมฯ
ภาพแผนที่แหล่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดราชบุรี / จังหวัดเพชรบุรี / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /

 
Google