Google

 
โครงสร้างหน่วยงานภายในสพข.10
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป
3. กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
4. กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
5. กลุ่มสำรวจ เพื่อทำแผนที่
6. กลุ่มวิเคราะห์ดิน
 

 

 
โครงการในพื้นที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ..เขาชะงุ้ม
2. ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์.หนองพลับ -กลัดหลวง
3. โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ฯ จังหวัดเพชรบุร (ทำงานร่วมกับหน่วยงานหลัก)
5. โครงการในพระราชดำริ ชั่งหัวมัน