สรุปความรู้ของข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รอบการประเมินที่ 1/2562
การพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
เทคนิคการเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ
เทคนิคการเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพและการสร้างแรงบันดาลใจของหมอดินอาสา
ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ
การวางระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและการใช้กล้องระดับเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
เทคนิคการทำแปลงขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกให้บรรลุผลสำเร็จ
ด้านงานสารบรรณ
การเขียนรายงานการประชุม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้แอฟพลิเคชั่นที่มีประโยชน์ต่อการทำงาน
การอ่านแผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)
องค์ประกอบของแผนที่และการใช้งาน
ด้านวิชาการ งานวิจัย
การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
การวางแผนการดำเนินงานตามแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
เทคนิคการจัดทำหน่วยแผนที่