ประกาศสำันักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (17 เมษายน 2557)
ประกาศสำันักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง
(31 มีนาคม 2557)
ประกาศสำันักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนด เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (28 มีนาคม 2557)

 
 
     
Google