Google
 
 
  
  (10/06/2562) รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) จำนวน 1 รายการ  
  (27/05/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 840 ตัน ด้วยวิธีการคัดเลือก  
  (24/5/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร  
  (13/5/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดซื้อ(ปูนมาร์ล) จำนวน 840 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (30/4/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน ๘๔๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (30/4/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน ๘๔๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (29/4/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา  
  (24/4/2562) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร(ปูนมาร์ล) จำนวน 840 ตันพร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  (11/4/2562) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ พร้อมขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (10/4/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร  
  (2/4/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน ๘๔๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (21/3/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 840 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding)  
  (21/3/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
  (21/3/2562) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)  
  (20/3/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง TOR วัสดุการเกษตรจำนวน 2 รายการ ปี 2562  
  (20/3/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  (19/3/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคารซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 840 ตัน พร้อมขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  (8/3/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน ๘๔๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (8/3/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน ๘๔๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (04/3/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ร่างประกาศ TOR การซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 840 ตัน พร้อมขนส่ง  
  (04/3/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562  
  (21/02/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ  
  (24/12/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ลุ่ม-ดอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (21/12/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง TOR โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน จ.ประจวบคีรีขันธ  
  (21/12/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน จ.ประจวบคีรีขันธ  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   


 
     
     
 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
     
     
 
 
 

 

 
     
 


 
 


 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

facebook_ldd10facebook_ldd10

 
ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน