l
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
 
 
 
   

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 138 รายการ  รายละเอีย
   
   
 
 
 
   
  วันที่ 31 มีนาคม 2563   ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ครุภัณฑ์่เก่าชำรุด   รายละเอียด
  วันที่ 3 มีนาคม 2563
    นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านคา ม.5  บ้านหนองจอก  ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี และได้ตรวจเยี่ยมพูดคุยกับเกษตรกรเพื่อสอบถามปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ณ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน โป่งกระทิง ม12 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
  ภาพเพิ่มเติม
        
  วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 9.30น.
นายอนุวัชรโพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดและกลั่นกรองหลักเกณฑ์รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและกระบวนการจัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดราชบุรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ตำบลหินกอง จังหวัดราชบุรี
       ภาพเพิ่มเติม
         
   
 
 

 

   
 

 

   
 
 
   
 
  วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2562
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

facebook_ldd10facebook_ldd10