Google
 
 
  
  (7/11/2562)ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง การซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จานวน 1,100 ตัน พร้อมขนส่ง  
  (5/11/2562)ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 การซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จานวน 1,120 ตัน พร้อมขนส่ง  
  (5/11/2562)ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง การจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 5 รายการ จานวน 85,000 ซอง พร้อมขนส่ง  
     
     
     
     
   
 

 

วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562
นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10 นายประสิทธิ์ สงนุ้ย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี นายปฏิพล ผลงาม ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับกองพลพัฒนาที่1 ประชุมวางแผน และลงสำรวจพื้นที่เตรียมการจัดทำโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่ค่ายศรีสุริยวงศ์ ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 
  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม(คลิกที่นี่  
 

วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2562
นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ณ สถานีพัฒนาที่ดินกา
ญจนบุรี และตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นายประทิน อ่อนน้อย ประธานแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ณ บ้านรางยอม ม.8 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
นายบุญช่วย กาญจนไกร เกษตรกรที่ปลูกเมล่อนและกุยช่าย ณ บ้านพุพรหม ม.7 ต.หนองกุม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
และนายพัฒพงษ์ มงคลกาญจกุล เกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ด้วยศาสตร์พระราชา ณ บ้านท่าทุ่งนา ม.4 ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

 
  วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2562  
  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม(คลิกที่นี่)  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
     
     
 
 
 

 

 
     
 


 
 


 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

facebook_ldd10facebook_ldd10

 
ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน