Google
 
 
  
(05/01/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม.จำนวน 23 บ่อ  

(05/01/2561)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม.จำนวน 22 บ่อ
 

(05/01/2561)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม จำนวน 15 บ่อ
 

(05/01/2561)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม.จำนวน 10 บ่อ
 

(05/01/2561)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม.จำนวน 6 บ่อ
 

(05/01/2561)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตร
 

(05/01/2561)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เรื่อง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
   
   

 

 
   
   

 

 

 
   


 


 

 

 

 

 

 

 
 

facebook_ldd10facebook_ldd10

 
ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน