26/11/2562 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 1,100 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/11/2562 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 1,120 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/11/2562 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 1,120 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/11/2562 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 1,100 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/11/2562 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 1,100 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11/11/2562 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ซุปเปอร์ พด. จำนวน 5 รายการ 85,000 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

11/11/2562 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 5 รายการ จำนวน 85,000 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ปีงบประมาณ 2562