Google

  งานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2562  
   
     
  (19/9/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (9/09/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 จำนวน 1 หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (9/09/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง  บ้านพักข้าราชการระดับ 9 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
 

(3/9/2562) แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ9 จำนวน1หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)

 
  (03/09/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง TOR การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 จำนวน 1หลัง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bididng)  
  (30/07/2562) ประกาศศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง แบบล้อยาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)  
  (10/06/2562) รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) จำนวน 1 รายการ  
  (27/05/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 840 ตัน ด้วยวิธีการคัดเลือก  
  (13/05/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ยกเลิกประาศ ประกวดซื้อ(ปูนมาร์ล) จำนวน 840 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (30/4/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน ๘๔๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (30/4/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน ๘๔๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (24/4/2562) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร(ปูนมาร์ล) จำนวน 840 ตันพร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  (11/4/2562) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ พร้อมขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (2/4/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน ๘๔๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

(21/3/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 840 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding)

 
  (21/3/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
  (21/3/2562) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)  
  (20/3/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง TOR วัสดุการเกษตรจำนวน 2 รายการ ปี 2562  
  (20/3/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

(19/3/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคารซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 840 ตัน พร้อมขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 
  (8/3/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน ๘๔๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (8/3/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน ๘๔๐ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (04/3/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ร่างประกาศ TOR การซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 840 ตัน พร้อมขนส่ง  
  (04/3/2562) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562  
  (14/1/2562) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน  โดยวิธีคัดเลือก  
  (24/12/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ลุ่ม-ดอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (21/12/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง TOR โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน จ.ประจวบคีรีขันธ  
  (21/12/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน จ.ประจวบคีรีขันธ  
  (19/12/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด1,260 ลบ.ม. จำนวน 22 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  (19/12/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด1,260 ลบ.ม. จำนวน 5 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  (19/12/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด1,260 ลบ.ม. จำนวน6บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  (04/12/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบส่งน้ำความยาว 579 เมตร ณ  บ้านหนองกวาง ม.10  ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  แบบเลขที่ 04061 ย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)  
  (30/11/2561)  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  
  (29/11/2561ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน ณ บ้านหนองหลวง  ม. 6  ต.ห้วยไผ่  อ.เมือง จ.ราชบุรี  แบบเลขที่ พด.10 รบ.02/2562  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (29/11/2561ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน ณ บ้านโคกกระเพรา ม. 3  ต.น้ำพุ  อ.เมือง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (27/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เรื่อง  ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จำนวน 7 แปลง(รวมพื้นที่ 50 ไร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (26/11/2561 ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระพร้อมท่อส่งน้ำ ความจุ 32,678 ลบ.ม.  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
  (26/11/2561)    ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์และน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (23/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองความยาว 1,030 เมตร บ้านห้วยทราย  ม. 9 ต.ห้วยทราย  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.0261 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (22/11/2561 ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบส่งน้ำความยาว 579 เมตร ณ  บ้านหนองกวาง ม.10  ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  แบบเลขที่ 04061 ย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)  
  (21/11/2561ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)  
  (21/11/2561ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)  
  (21/11/2561ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน  
  (20/11/2561) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง พด. 5 รายการ จำนวน 536,500 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (19/11/2561ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)  
  (19/11/2561ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)  
  (19/11/2561ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โครงการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
  (19/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน ณ บ้านหนองหลวง ม. 6  ต.ห้วยไผ่  อ.เมือง จ.ราชบุรี  แบบเลขที่ พด.10 รบ.02/2562  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (19/11/2561ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน ณ บ้านโคกกระเพรา ม. 3  ต.น้ำพุ  อ.เมือง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
  (16/11/2561) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดปอเทือง จำนวน 33.50 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (16/11/2561ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูพื้นที่ ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จำนวน 7 แปลง รวมพื้นที่ 50 ไร่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Biding)  
  (15/11/2561) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) จำนวน 2,550 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (15/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 579 เมตร  ณ บ้านหนองกวาง ม.10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี แบบเลขที่ 04061 ย.  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (12/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เรื่อง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูพื้นที่ ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จำนวน 7 แปลง รวมพื้นที่ 50 ไร่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Biding)  
  (12/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน ณ บ้านหนองหลวง ม. 6  ต.ห้วยไผ่  อ.เมือง จ.ราชบุรี  แบบเลขที่ พด.10 รบ.02/2562  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (12/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน ณ บ้านโคกกระเพรา ม. 3  ต.น้ำพุ  อ.เมือง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (12/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (6/11/2561ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูที่ดินผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ อำเภอปราณบุรี และ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
  (6/11/2561ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม-ดอน ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (6/11/2561ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม-ดอน ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (6/11/2561 ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง  TOR  โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม-ดอน ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  (6/11/2561 ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง  TOR โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม-ดอน ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
  (6/11/2561ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง  ตารางแสดงวงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม-ดอน ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
  (6/11/2561ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง  ตารางแสดงวงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม-ดอน ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  (6/11/2561ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562  โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม-ดอน ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  (6/11/2561ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562  โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม-ดอน ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  (5/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง ประกวดราคาขุดลอกสระพร้อมท่อส่งน้ำ ความจุ 32,678 ลบ.ม.  ความยาว 1,350 เมตร บ้านโป่งเกตุ ม.7  ต.ห้วยทราย  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.04161 ย.  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (5/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองความยาว 1,030 เมตร บ้านห้วยทราย  ม. 9 ต.ห้วยทราย  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.0261 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (5/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านห้วยน้ำพุ ม.2 ต.ห้วยทราย  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.0361 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (5/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง  TOR โครงการฟื้นฟูที่ดินผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ อำเภอปราณบุรี และ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
  (5/11/2561)ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง ตารางแสดงวงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการฟื้นฟูที่ดินผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ อำเภอปราณบุรี และ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
  (5/11/2561)ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง TOR งานขุดลองสระพร้อมท่อส่งน้ำ ความจุ 32,678 ลบ.ม.  ความยาว 1,350 เมตร บ้านโป่งเกตุ ม.7  ต.ห้วยทราย  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.04161 ย.  
  (5/11/2561)ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง TOR งานขุดลอกคลองความยาว 1,030 เมตร บ้านห้วยทราย  ม. 9 ต.ห้วยทราย  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.0261  
  (5/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง TOR งานก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านห้วยน้ำพุ ม.2 ต.ห้วยทราย  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.0361  
  (5/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก  งานขุดลอกสระพร้อมท่อส่งน้ำ ความจุ 32,678 ลบ.ม.  ความยาว 1,350 เมตร บ้านโป่งเกตุ ม.7  ต.ห้วยทราย  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.04161 ย.  
  (5/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านห้วยน้ำพุ ม.2 ต.ห้วยทราย  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.0361  
  (5/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก  ขุดลอกคลองความยาว 1,030 เมตร บ้านห้วยทราย  ม. 9 ต.ห้วยทราย  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.0261  
  (5/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562  โครงการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จ.ประจวบคีรีขันธ  
  (5/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ก่อสร้างฝายน้ำล้น  
  (5/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ขุดลอกคลองความยาว 1,030 เมตร  
  (5/11/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ขุดลอกสระพร้อมท่อส่งน้ำ ความจุ 32,678 ลบ.ม.  
     
  (31/10/2561) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง  ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง พด. 5 รายการ จำนวน 536,500 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (31/10/2561) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างขยายเชื้อสารเร่ง พด. 5 รายการ จำนวน 536,500 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
  (30/10/2561) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครคุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งบรรดทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  (29/10/2561) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปอเทือง 33.50 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding  
  (29/10/2561)ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง การซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปอเทือง 33.50 ตัน พร้อมขนส่ง  
  (29/10/2561)ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนโดโลไมท์(เพื่อการเกษตร) จำนวน 2,550 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding  
  (29/10/2561)ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง  ปูนโดโลไมท์(เพื่อการเกษตร) จำนวน 2,550 ตัน พร้อมขนส่ง  
  (25/10/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  (18/10/2561) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ร่างประกาศ TOR การซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปอเทือง 33.50 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding  
  (18/10/2561) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ร่างประกาศ TOR การซื้อปูนโดโลไมท์(เพื่อการเกษตร) จำนวน 2,550 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding  
  (17/10/2561) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
  (17/10/2561) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง  
  (17/10/2561) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ร่างประกาศ TOR จ้างขยายเชื้อสารเร่ง พด.5 รายการ จำนวน 536,500 ซอง  พร้อมขนส่ง  
  (12/10/2561) ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562  
  (10/10/2561) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562  
     
     
 
 
 
 


          <<ประกาศปีงบประมาณ 2561>>