Google

 

<<ปีงบประมาณ 2560>>

 
 


(02/03/2560) ประกาสสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาซื้อปูนโดโลไมท์ จำนวน 375 ตัน
(02/03/2560) ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สอบราคาจัดซื้อวัสดุเกษตร(ปูนโดโลไมท์) จำนวน 375 ตัน
(23/02/2560) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อชุดที่นอนยางพาราแท้ 100 % ขนาด 3.5 ฟุต หน้าไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว พร้อมหมอนหนุนยางพาราแท้ 100 % จำนวน 120 ชุด
(23/02/2560)ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อบราคาซื้อชุดที่นอนยางพาราแท้ 100 % ขนาด 3.5 ฟุต หน้าไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว พร้อมหมอนหนุนยางพาราแท้ 100 % จำนวน 120 ชุด
(10/02/2560)ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง สอบราคาซื้อชุดที่นอนยางพาราแท้ 100 % ขนาด 3.5 ฟุต หน้าไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว พร้อมหมอนหนุนยางพาราแท้ 100 % จำนวน 120 ชุด
(31/01/2560) ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อที่นอนยางพาราแท้ 100 % ขนาด 3.5 ฟุต หนา 4 นิ้ว พร้อมหมอนหนุนยางพาราแท้ 100 % จำนวน 120 ชุด
(13/01/2560) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิก์(e-bidding)
(13/01/2560) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(12/01/2560) ประกาศสถานพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(11/01/2560) ประกาศศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,430 เมตร ,กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,365 เมตร และลานจอดรถกว้าง 14 เมตร ยาว 70 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,590 ตารางเมตร (ศขง.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(05/01/2560) ประกาศศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,430 เมตร ,กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,365 เมตร และ ลานจอดรถกว้าง 14 เมตร ยาว 70 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,590 ตารางเมตร (ศขง.) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(27/12/2559)ประกาศศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(27/12/2559)ประกาศศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ- กลัดหลวง) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(02/12/2559)ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 2,600 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอกนิส์ (e-bidding)

(24/11/2559)ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน 5 รายการ จำนวน 571,000 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18/11/2559)ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด จำนวน 2 รายการ
(18/11/2559)ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด จำนวน 2 รายการ
(18/11/2559)ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 1ชั้น โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านการเกษตรโครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(18/11/2559)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านการเกษตรโครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(16/11/259)ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. จำนวน 35 บ่อ
(16/11/2559)ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. จำนวน 35 บ่อ
(15/11/2559)ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) จำนวน 2,600 ตัน พร้อมขนส่ง โดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(15/11/2559)ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 2,600 ตัน พร้อมขนส่ง โดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างปรับปรุงดินให้คืนสภาพ โครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ(จำนวน 7 แปลง รวมพื้นที่ 34 ไร่)(8 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงดินให้คืนสภาพ โครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ(จำนวน 7 แปลง รวมพื้นที่ 34 ไร่) (8 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. จำนวน 35 บ่อ (1 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ดินให้คืนสภาพ โครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (จำนวน 7 แปลง รวมเนื้อที่ 34ไร่) ประจำปีงบประมาณ 2560(31 ตุลาคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ดินให้คืนสภาพ โครงการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่ อ.เมือง,อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครา(31 ตุลาคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงที่ดินเพื่อคืนสภาพ โครงการฟื้นฟูที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (จำนวน 7 แปลง พื้นที่ 34 ไร่) ประจำปีงบประมาณ 2560 (27 ตุลาคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน 5 รายการ จำนวน 571,000 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ตุลาคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง สอบราคาซื้อชุดที่นอนยางพาราแท้ 100 % ขนาด 3.5 ฟุต หนา 4 นิ้ว พร้อมหมอนหนุนยางพาราแท้ 100 % จำนวน 120 ฟุต (26 ตุลาคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ปีงบประมาณ 2560 (25 ตุลาคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(เครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณแร่ธาตุในดินและปุ๋ย จำนวน 1 เครื่อง (
21 ตุลาคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 14,500 ลบ.ม. (21 ตุลาคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(เครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณแร่ธาตุในดินและปุ๋ย จำนวน 1 เครื่อง (ตุลาคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(เครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณแร่ธาตุในดินและปุ๋ย)จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(20 ตุลาคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้าจำนวน 1 คัน (19 ตุลาคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน
(19 ตุลาคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.จำนวน 5 รายการ จำนวน 571,000 ซอง พร้อมขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ e-biddng (19 ตุลาคม 2559)

ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จ.ประจวบคีรีขันธ์(18 ตุลาคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมารที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ปีงบประมาณ 2560 ที่ อ.กุยบุรีและอ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (18 ตุลาคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง ผลผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน(17 ตุลาคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำความจุ 14,500 ลบ.ม.
(17 ตุลาคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 2,600 ตัน พร้อมขนส่ง โดยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
(13 ตุลาคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด จำนวน 2 รายการ(ปอเทือง 23 ตัน และถั่วพร้า 15 ตัน พร้อมขนส่ง
(12 ตุลาคม 2559)
ประกาศศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบแบบยกสูง จำนวน 1 คัน
(11 ตุลาคม 2559)
ประกาศศูนย์ปฎิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรคเตอร์ล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า จำนวน 1 คัน (7 ตุลาคม 2559)
ประกาศศูนย์ปฎิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรคเตอร์ล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า จำนวน 1 คัน (7 ตุลาคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล)ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (6 ตุลาคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (6 ตุลาคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณแร่ธาตุในดินและปุ๋ย)จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็คทรกนิกส์( 6 ตุลาคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณแร่ธาตุในดินและปุ๋ย)จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็คทรกนิกส์
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณแร่ธาตุในดินและปุ๋ย)จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็คทรกนิกส์ e-bidding (5 ตุลาคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาจ้างขุดลอกความยาว 975 เมตร พร้อมฝายน้ำล้น1.5 เมตร ( 4 ตุลาคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาจ้างขุดลอกความยาว 1,200 เมตร พร้อมฝายน้ำล้น 1.5 เมตร ( 4 ตุลาคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล สูง 3.5 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ e-biddin( 4ตุลาคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกคลองความยาว 975 เมตร พร้อมฝายน้ำล้นสูง 1.50 เมตร(4 ตุลาคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.สูง 3.50 เมตร (4 ตุลาคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกคลองความยาว 1,200 เมตร พร้อมฝายน้ำล้น 1.50 เมตร (4 ตลุาคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน(4 ตุลาคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล )ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก(3 ตุลาคม 2559)