Google

 

<<ปีงบประมาณ 2559>>

 
 

ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล)ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน(23 กันยายน 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อโดโลไมท์ จำนวน 290 ตัน
(14 กรกฎาคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างผลิตเสื้อหมอดินอาสา
(15 มิถุนายน 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างผลิตเสื้อหมอดินอาสา
(15 มิถุนายน 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตเสื้อหมอดินอาสา จำนวน 3,772 ตัว
(1 มิถุนายน 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร(รวมไหล่ทาง)ระยะทาง 2.06 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,360 ตารางเมตร โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
(3 พฤษภาคม 2559)
ยการ
(1 เมษายน 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร (รวมไหล่ทาง)ระยะทาง 2.06 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,360 ตารางเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มีนาคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร (รวมไหล่ทาง)ระยะทาง 2.06 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,360 ตารางเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(23 มีนาคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(2 กุมภาพันธ์ 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(2 กุมภาพันธ์ 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน 5 รายการ พร้อมขนส่ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
(26 มกราคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สระเก็บน้ำ ความจุ 28,900 ลบ.ม.
(21 มกราคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 28,900 ลบ.ม.
(21 มกราคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่
(20 มกราคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
(20 มกราคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
(19 มกราคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ 2559( 6 มกราคม 2559)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ 2559(6 มกราคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน 5 รายการ พร้อมขนส่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(5 มกราคม 2559)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(28 ธันวาคม 2558)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 13,200 ลบ.ม.
(8 ธันวาคม 2558
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 13,200 ลบ.ม.
(8 ธันวาคม 2558)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน 5 รายการ
(26 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 2,600 ตัน พร้อมขนส่ง
( 26 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เรื่อง สอบราคาก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 13,200 ลบ.ม. (23 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง)
(5 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์โดยสารไม่น่อยกว่า 12 ที่นั่ง)
(5 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฟื้นฟูที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 11 แปลง
(29 ตุลาคม 2558)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ปีงบประมาณ 2559
(26 ตุลาคม 2558)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนว
น 25 บ่อ (5 ตุลาคม 2558)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 25 บ่อ
(5 ตุลาคม 2558)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน (2 ตุลาคม 2558)
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)จำนวน 550 ตัน (1 ตุลาคม 2558)<<
ประกาศปีงบประมาณ 2558>>

<<ประกาศปีงบประมาณ 2557>>
<<ประกาศปีงบประมาณ 2556>>

<<ประกาศปีงบประมาณ 2555>>
<<
ประกาศปีงบประมาณ 2554>>

<<ดูประกาศย้อนหลัง>>