วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562
นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10 นายประสิทธิ์ สงนุ้ย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี นายปฏิพล ผลงาม ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับกองพลพัฒนาที่1 ประชุมวางแผน และลงสำรวจพื้นที่เตรียมการจัดทำโครงการทหารพันธ์ุดี ในพื้นที่ค่ายศรีสุริยวงศ์ ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี