สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดิน จัดการต้อนรับและจัดการศึกษาดูงานในพื้นที่ ณ โครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ และดูงานมาตรการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนที่ดำเนินการโดยหมอดินอาสา จ.เพชรบุรี ให้กับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฏาน ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559