( วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 )
            นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน  เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มอบหมายให้
   นางฐิติชญาน์ เปรมกิจ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เขาชะงุ้ม ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะคณะครูและนักเรียน  วิทยาลัยดรุณาโปลีเทคนิค อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ต่างๆ และเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ