วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
นางฐิติชญาน์ เปรมกิจ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เขาชะงุ้ม
ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
กศน.อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 40 คน พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ต่างๆ และเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ