..

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

 

 

 

 

 

 

 


www. ภายในเว็บไซต์
.
.
.
.
.


. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
GES Surver Online

.
.

.
.
 

page stats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เป็นแหล่งข้อมูล เกื้อกูลประชา แก้ไขดินมีปัญหา รักษาดินดี เกษตรกรมีความสุข

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรีสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

.
 
 

นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี มอบหมายให้ นายวิรัล มกคล้าย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกร และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ณ เทศบาลตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คลิกเพื่อดูภาพ
นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวชนม์ชนก ตั้งตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แจงและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คลิกเพื่อดูภาพ

นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวดามร หนูรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกร และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คลิกเพื่อดูภาพ

นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววาริน โพธิ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ลงพื้นที่ ปฏิบัติงานโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านหนองตาดั้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี กิจกรรม" สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด และการผลิตปุ๋ยหมัก" เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คลิกเพื่อดูภาพข่าวผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน>>>

 

;

 

 


 
.

.