..

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

 

 

 

 

 

 

 


www. ภายในเว็บไซต์
.
.
.
.
.


. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
GES Surver Online

.
.

.
.
 

page stats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เป็นแหล่งข้อมูล เกื้อกูลประชา แก้ไขดินมีปัญหา รักษาดินดี เกษตรกรมีความสุข

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรีสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

.
 
 

นางสาววาริน โพธิ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามการปลูกปอเทือง พื้นที่ 50 ไร่ พร้อมสนับสนุนป้ายประขาสัมพันธ์งานวันดินโลก (world soy day) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คลิกเพื่อดูภาพ
นายวิรัล มกคล้าย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่สนับสนุนป้ายไวนิล โปสเตอร์และเอกสารประชาสัมพันธ์ งานวันดินโลก (world soy day) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ และเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คลิกเพื่อดูภาพ

นายชูชาติ ตรุษเพชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายปกรณ์ วรตันติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดป้ายไวนิล โปสเตอร์ และแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก (world soy day) ให้กับ ศูนย์ ศพก. วัดเพลง /เกษตรอำเภอวัดเพลง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561คลิกเพื่อดูภาพ

นายคณิศ อุดมผล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดป้ายไวนิล โปสเตอร์ และแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก (world soy day) ให้กับโรงเรียนวัดน้ำพุุและโรงเรียนหนองนางแพรว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561คลิกเพื่อดูภาพข่าวผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน>>>

 

;

 

 

   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (19 /10 /2560)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านหนองหลวง หมู่ 6 ตำบลห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.02/2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 / 11 /61)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านโคกกระเพรา หมู่ 3 ตำบลน้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 / 11/ 61)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 579 เมตร ณ บ้านหนองกวาง หมู่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี แบบลขที่ 04061 ย. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/11/61)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านหนองหลวง หมู่ 6 ตำบลห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.02/2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 / 11 /61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านโคกกระเพรา หมู่ 3 ตำบลน้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทนอนิกส์ (e-bidding) (19 / 11/ 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 579 เมตร ณ บ้านหนองกวาง ม.10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี แบบเลขที่ 04061 ย. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/11/ 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านหนองหลวง หมู่ 6 ตำบลห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.02/2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 / 11 / 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านโคกกระเพรา หมู่ 3 ตำบลน้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทนอนิกส์ (e-bidding) (29 / 11/ 61)
   
  
.

.