LDD Goverment
บริการ
 
 
 
 
 
 

ทางสถานนีได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เรื่องดินให้กับชุมชนเกษตรกรในพื้นที่
โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูงบ้านโป่งลึก-บางกลอย(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)

(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล

อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน(คลิกเพื่อดูภาพขยาย)