LDD Goverment
บริการ
 
 
 
 
 
 
แนะนำหน่วยงาน
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ 81 หมู่ 9 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2527 โดยเจ้าอาวาสวัดโตนดหลวงได้มอบพื้นที่ให้กับกรมพัฒนาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ บ้านพัก ฯลฯ มีเนื้อที่ 47-2-42 ไร่ ใกล้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายศรียานนท์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอชะอำ ประมาณ 11 กิโลเมตร
สถานที่ตั้งหน่วยงาน
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ 81 หมู่ 9 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 032-448376-8
E-mail : pbi01@ldd.go.th , E-mail : i-o-din@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ
มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดิน การสาธิต การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกร และการเผยแพร่
กิจกรรมของงานพัฒนาที่ดินในเขตจังหวัดที่สถานีพัฒนาที่ดินตั้งอยู่ พร้อมกับควบคุมการพัฒนา
ที่ดินของหน่วยพัฒนาที่ดินต่างๆ (ระดับอำเภอ)
วิสัยทัศน์
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง