สรุปความรู้ของข้าราชการ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

รอบการประเมินที่

2/2564


การพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้วยวิธีการ Coaching

การพัฒนาความรู้ของข้าราชการผ่านระบบ e-training