Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 กันยายน 2565

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565
เวลา 9.00 น.
...............….................................
     นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ประชุมติดตามแผนพัฒนาสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ชี้แจงแนวทางการวางแผนแบบครบวงจร (การคิดเชิงระบบ) การวางแผนโดยมองเป้าหมายตั้งแต่ นโยบายระดับประเทศเพื่อนำมาวางแผนระดับสถานีพัฒนาที่ดิน รับฟังเป้าประสงค์การพัฒนาสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี และ รับฟังบทสรุปผลงานเด่นของแต่ละหน่วย 
ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี


25 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565
เวลา 13.00 น.
...............….................................
     นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี ของนายสุชล  สุขเกษม หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน และยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ได้พูดคุยแนวทางการจัดการศูนย์ตามแนวทางพระราชดำริ การจัดการดิน และการแปรรูปสินค้าการเกษตร ณ ม.7 ต.จอมปวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเยี่ยมชมแปลงส้มโอ้ ของนายอำนาจ  สังขะกุล ซึ่งเป็นแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต พูดคุยการจัดการสวนส้มโอ และการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากปลาโดยใช้กะปิเเทนกากน้ำตาล ณ ม.3 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม


25 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565
เวลา 9.00 น.
...............….................................
       นางกุลฤดี  พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 4 (รอบที่ 2) โดยมี นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม


11 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565
เวลา 9.00 น.
...............….................................
     นายอนุวัชร  โพธินาม 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 พร้อมข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีกล่าวคำราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงเฉลิมพระเกียรติ สดุดีพระแม่ไทย  พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10