Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

5 สิงหาคม 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


29 กรกฎาคม 2563

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรีจัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ 
..….............................................
     นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 นายประสิทธิ์  สงนุ้ย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ร่วมโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศและปลูกจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม เป็นการร่วมกันแสดงออก อันเป็นการถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตราบนานเท่านาน 
ณ สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี หมู่ที่ 11 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี


24 กรกฎาคม 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  และมีมีสิทธิเข้ารับการประเมินวามรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย


10 กรกฎาคม 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  กำหนดวันเวลา สถานที่ใน การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 5 อัตรา