Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามงานเกษตรอินทรีย์

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
     นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน 
ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ เขาชะงุ้ม 
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการฯ และ เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  ร่วมประชุมติดตามงานเกษตรอินทรีย์ (PGS) และตรวจแปลงเกษตรกรในกลุ่ม PGS 
เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ (PGS) และทำความเข้าใจวิธีตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์(PGS) ให้แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรผู้ตรวจแปลง ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และแปลงเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี


11 สิงหาคม 2563

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

..................................................

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563

     นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  ร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


6 สิงหาคม 2563

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรี ร่วมกับผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ เกษตรกรผู้นำ หมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ
..................................................
วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.
     นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เป็นประธานเปิดงานโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศและปลูกจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางอาหาร  พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม เป็นการร่วมกันแสดงออก อันเป็นการถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตราบนานเท่านาน ณ บ้านหนองไก่ขัน หมู่ที่ 9 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


6 สิงหาคม 2563

 นายปราโมทย์  ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3และ4 เป็นประธานประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 โดยมี นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตตรวจราชการที่ 3 ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (ชั้น4) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร