Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 มิถุนายน 2565

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น.
...............….................................
     นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จัดประชุมพิเศษเรื่องจุลินทรีย์ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์  ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน และคณะ พูดคุยเรื่องจุลินทรีย์ดิน แนะนำการทำงานของกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน แนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่าง กทช.และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์  ชอุ่มพฤกษ์ อาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ บรรยายเรื่องจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืช ชนิดและบทบาทของเชื้อจุลินทรีย์ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มากขึ้น  สามารถเก็บและเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี


16 มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565
เวลา 11.30 น.
...............….................................
     นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอกจอม  รุ่งสว่าง องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี และร่วมประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำ สถานการณ์น้ำ และการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำรางขยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโปร่งพรหมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี พร้อมทั้งลงพื้นที่ อ่างเก็บน้ำบ้านพุขี้เหล็ก รับฟังสรุปรายงานการดำเนินงานโครงการฯ พบปะพูดคุยกับราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำ มอบชุดปลูกผักกินเองแก่ราษฎร และปล่อยพันธุ์ปลายี่สก ลงในอ่างเก็บน้ำฯ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านพุขี้เหล็ก ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี


15 มิถุนายน 2565

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565
เวลา 9.30 น.
...............….................................
     นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ร่วมประชุมหารือคลังข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัด (Big Data) จังหวัดนำร่องราชบุรี เพื่อการจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัด หารือข้อมูลด้านการเกษตรที่ต้องการจัดทำเป็นคลังข้อมูล การจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงอาหารของจังหวัด พิจารณาระบบ หรือ Dashboard ที่ต้องการนำมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลภาพรวมจังหวัด ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี


13 มิถุนายน 2565

วันจันทร์ ที่13 มิถุนายน 2565
เวลา 10.00 น.
...............….................................
     นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ 120ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน ” ผ่านระบบออนไลน์จากอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ  กำภู กรมชลประทาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ จำนวน 22,920 ต้น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ ปีที่ 120 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของกรมชลประทาน ณ โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี