Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมติดตามการดำเนินงาน สพด.ราชบุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 พร้อมด้วย นางวิราศิณี สุทธิ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

ประชุมติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย และ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่าง ๆ ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน และ หารือแนวทางการแก้ปัญหาให้เกษตรกรที่เข้ามาปรึกษา ในงานวันหมอดิน สพด.ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ในส่วนของการหาตลาดสินค้าเกษตร และการออกใบประกาศรับรองการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

โดยมี นายสะอาด บุตรเล็ก ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ผอ.สพข.10 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน สพด.เพชรบุรีและศูนย์ห้วยทรายฯ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มฝ่าย และเจ้าหน้าที่ของ สพข.10 เข้าร่วมประชุมและ ติดตามการดำเนินงาน ตามกิจกรรม/โครงการที่ได้รับเป้าหมายจากกรมพัฒนาที่ดิน และรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยมี นายสมศักดิ์ สัจจาพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี นายวีระชัย ฤทธิ์ศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ(หัวหน้างานฯศูนย์ห้วยทราย) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี

ภาพ/ข่าว : ธนดล


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

สพข.10 ร่วมกรมประมง Kick Off กำจัดปลาหมอสีคางดำ นำร่องพร้อมกัน 5 จังหวัด

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกรมประมง Kick Off กำจัดปลาหมอสีคางดำ นำร่องพร้อมกัน 5 จังหวัด โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม Kick Off กำจัดปลาหมอสีคางดำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายชาวประมงและเกษตรกรในการกำจัดปลาหมอสีคางดำด้วยเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ ร่วมกับการปล่อยปลาผู้ล่า เช่น ปลากะพงขาว ในแหล่งน้ำที่พบการแพร่ระบาดเพื่อควบคุมและลดจำนวนประชากรปลาหมอสีคางดำขนาดเล็กที่พบในธรรมชาติและมีการหลุดรอดเข้าไปในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม

รายงาน/ภาพ : บูรนา


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

เกษตรอินทรีย์ สิ่งดีๆที่ทุกคนทำได้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 นำทีมเจ้าหน้าที่เยี่ยมแปลงเกษตรกร PGS เขาชะงุ้ม เพื่อตรวจแปลงและให้คำแนะนำการทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS และกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายขยายผล ของศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรในการขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อสิ่งที่ดี คือสุขภาพดิน พืช และสิ่งแวดล้อม

รายงาน/ภาพ : บูรนา