Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 ตุลาคม 2565

วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565
เวลา 09.30 น.
...............…..............................…
     นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เข้าพบ นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 4 เพื่อเสนอแผนการจัดทำโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้มีการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง ณ ห้องรับรองวงษ์พิทักษ์วัสดุภัณฑ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี


5 ตุลาคม 2565

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565
เวลา 09.30 น.
...............…..............................…
     นายอนุวัชร  โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ร่วมประชุมวางแผนโครงการพัฒนาตำบลคลองหลวงแพ่ง เพื่อวางแผนพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่ระดับตำบลและพัฒนาให้เป็นตำบลต้นแบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ณ ห้องประชุมสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


28 กันยายน 2565

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565
.............................................................................
นายอนุวัชร โพธินาม 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 
นำข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สพข.10 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National  Flag Day) 
ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10


22 กันยายน 2565

วันพุธที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 9.30-14.30 น. 
.............................................................................
นายอนุวัชร โพธินาม 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ศึกษาดูงานหมอดินอาสา พร้อมถอดบทเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พร้อมกับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมโครงการหมอดินเพื่อการจัดการที่ดินและเกษตรอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่จากนางอุษา พรานพนัส และหมอดินอาสาคนอื่น ๆ ภายในพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึงวิธีการทำเกษตรอินทรีย์แบบเป็นระบบ อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินและแผงโซล่าเซลล์มาช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน และได้นำคณะเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของนางขวัญตา (หมอดินอาสา) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึงวิธีการทำสวนเกษตรแบบผสมผสานอย่างเป็นระบบและการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวยังปลูกพืชผักผลไม้แบบออร์แกนิค รวมไปถึงมีการทดลองปลูกพืชพันธุ์และผลไม้ เช่น ผักหวาน หม่อน เสาวรส เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชเป็นแนวกันชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรของประเทศตนเอง และนำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาที่ดินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ