Responsive image
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 สิงหาคม 2563

               นายปราโมทย์  ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3และ4 เป็นประธานประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 โดยมี นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตตรวจราชการที่ 3 ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ เพื่อให้การขับเคลื่อนตามแผนการตรวจราชการเกิดประสิทธิภาพและดำเนินการงานบูรณาการในพื้นที่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม  ณ ห้องประชุมช่องกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองกระทิง เพื่อแนะนำ และพูดคุยแนวทางการทำการเกษตร ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรพบ พร้อมทั้งสอบถามความต้องการปัจจัยต่างๆ ในการทำเกษตรของเกษตรกร ณ ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


12 สิงหาคม 2563

เวลา 18.00น.

     นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 และนางยุพา  แม้นสมุทรหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณา ธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


12 สิงหาคม 2563

เวลา 7.00 น.

     นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 และนางยุพา  แม้นสมุทรหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


ตรวจติดตามงานศูนย์ศึกษาเขาชะงุ้มฯ

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
     นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ตรวจติดตามงานศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ณ ศูนย์ฯ เขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี