โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง
หน้าหลัก                     เว็บบอร์ด                    เที่ยวเชิงอนุรักษ์                    ประชาสัมพันธ์                    ติดต่อเรา


 
Search WWW
Search truehits.net

หน้าหลัก
เว็บบอร์ด
เที่ยวเชิงอนุรักษ์
ข่าวประสัมพันธ์
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับโครงการ
กิจกรรมหลักของโครงการ
เกร็ดความรู้


 


หน้าหลัก / ปาล์มน้ำมัน

        ปาล์มน้ำมัน    เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น อยู่ใกล้
เส้นศูนย์สูตร ดังนั้นปาล์มน้ำมันจึงเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ของประเทศ บริเวณพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด
คือจังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูลและตรังทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนการปลูกปาล์มน้ำมันดีกว่า
การปลูกพืชชนิดอื่นเช่น ยางพาราและการทำนาข้าว จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก ประกอบกับมีโครงการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกปาล์มทั่วประเทศ คาดว่าปริมาณความต้องการ น้ำมันปาล์มภาย
ในเพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้เพราะราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น

            ฤดูปลูก การปลูกปาล์มน้ำมันควรกำหนดเวลาให้ตรงกับช่วงฤดูฝน เพราะปัจจัยที่เป็นตัว
กำหนดการอยู่รอด และเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ำมันคือ ความชื้นในดิน ฤดูฝนในภาคใต้
ของประเทศไทยจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม แต่ฤดูปลูกที่เหมาะสม อยู่ในระหว่างเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝนควรปลูกเมื่อตกแล้ว เพราะดินมีความชื้นการปลูกในช่วง
นี้ทำให้ต้นปาล์มน้ำมัน ตั้งตัวในแปลงได้ยาวนานก่อนถึงฤดูแล้ง

            การใช้ประโยชน์
                        1. น้ำมันปรุงอาหาร
                        2. มาการีนหรือเนยเทียม
                        3. น้ำมันสำหรับทอด (Frying Fat)
                        4. เนยขาว
                        5. น้ำมันปาล์มเติมไฮโดรเจน (Hydrogenated Palm Oil)
                        6. นมข้นหวาน
                        7. ไอศกรีม
                        8. ครีมเทียมและนมเทียม
                        9. กรดไขมันอิสระ (Palm Fatty Acid Distilled PEAD)
                        10. สบู่ น้ำมันปาล์มสามารถนำมาใช้ผลิตสบู่ได้ ทั้งสบู่ฟอกร่างกายและสบู่ซักล้าง
การทำสบู่มีหลายสูตร ยกตัวอย่างสูตรทำสบู่ฟอกร่างกายสูตรหนึ่งใช้ปาล์มสเตียรีนร้อยละ 40 น้ำมัน
ปาล์มร้อยละ 40 และใช้น้ำมันเมล็ดในปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าวร้อยละ 10

            การขยายพันธุ์ปาล์ม การขยายพันธุ์ปาล์ม ทั่ว ๆ ไปมีการขยายพันธุ์ได้ 2 วิธี คือใช้เมล็ด
เพาะและแยกหน่อจากต้นเดิมทั้งนี้ก็เพราะปาล์มเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ยืนต้น ไม่มีเปลือกและ
เนื้อไม้ที่มีเนื้อเยื่อเจริญให้รากแตกออกได้ ดังนั้นการขยายพันธุ์ของปาล์มจึงใช้เมล็ดเป็นเครื่อง
ขยายพันธุ์และอาจใช้หน่อที่แตกออกจากต้นแม่ เป็นการขยายพันธุ์ก็ได้ 2 วิธี

            1.  การขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ การขยายพันธุ์ปาล์มโดยวิธีนี้จะทำได้เฉพาะแต
่ปาล์มชนิดที่มีหน่อเท่านั้นเช่นหมากเขียว หมากเหลือง หมากแดง ยูเทเฟ้ จั๋ง ปาล์ม ไผ่ เป็นต้น
ซึ่งมีหลักพิจารณาดังนี้
                        •  เลือกหน่อที่เชื่อแน่ได้ว่า หน่อนั้นมีรากแล้วอย่างน้อย 3 ราก
                        •  ควรใช้วิธีตัดตาทิ้งไว้กับต้นแม่สักระยะหนึ่งประมาณ 30 วัน จากนั้นจึงแยกปลูก
                        ลงกระถางหรือที่ ๆ ต้องการปลูกพึงระวังอย่าให้ถูกแสงแดดจัดในระยะแรก
                        •  ถ้าจะขุดแยกทีเดียวควรนำปลูกในกระถางในถุงพลาสติกที่เตรียมไว้วัสดุชำควรจะ
                        ใช้ทรายผสมกับถ่านแกลบในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน แล้วเก็บไว้ในร่ม

            2.   การขยายพันธ์โดยใช้เมล็ด คือ การนำเมล็ดปาล์มที่เห็นว่าแก่ดีแล้ว มาเพาะขยายพันธ์
โดยการปฏิบัติดังนี้
                        •  นำเมล็ดพันธ์ที่เก็บจากต้นแกะเปลือกออกล้างเมล็ดให้สะอาด(มีปาล์มบางชนิดที่
                       สัมผัสกับผิวหนังแล้วจะคัน) ผึ่งไว้ให้แห้งในที่ ๆ มีความชื้นน้อย ๆ อย่านำตกแดด
                       โดยเด็ดขาด
                        •  ก่อนนำไปเพาะพิจารณาดูว่าปาล์มชนิดใดเปลือกหนาและแข็งแรงมากน้อยอย่าง
                       ไรถ้าเปลือกแข็งมากให้นำเมล็ดปาล์มนั้นแช่น้ำเสียก่อนอย่างน้อย 5-10 วัน จึงนำไป
                       เพาะ ถ้าเป็นเมล็ดเก่าเมื่อแช่น้ำจะมีเมล็ดส่วนหนึ่งลอยน้ำแสดงว่าคุณภาพไม่ดีควร
                        ทิ้งไป
                        •  ส่วนผสมของเครื่องเพาะ โดยทั่วไปจะใช้ทรายหยาบและถ่านแกลบอย่างละเท่าๆ
                       กัน จะแยกกระถางหรือถุงเพาะหรือจะเพาะลงในภาชนะรวมเลยก็ได้ การงอกวิธีเพาะ
                       รวมจะมีประสิทธิภาพดีกว่า เพราะมีการแผ่ความร้อนสู่เมล็ดซึ่งกันและกัน
                        •  การวางเมล็ดจะวางลอยหรือให้ลึกในส่วนผสมของวัสดุเพาะประมาณ 1-2 ซม.                        การวางเมล็ดให้จมเมื่อปาล์มงอกจะมีความแข็งแรงกว่า
                        •  ก่อนทำการเพาะควรจะได้คุกยาฆ่าเชื้อราเสียก่อน
                        •  เมื่อปาลืมงอกดีแล้ว ควรแยกขณะที่ใบเลี้ยงโผล่จากวัสดุเพาะสัก 1-2 นิ้ว                        และพึงระวังอย่าให้เมล็ดหลุด ขณะที่ปาล์มกำลังกินอาหารที่อยู่ในเมล็ดถ้าหลุดก็จะ
                       ตาย
                        •  ในวิธีการหนึ่ง คือ การเพาะในถุงพลาสติก โดยใช้ขุยมะพร้าว ปิดปากถึงให้แน่น
                       และแขวนไว้ เมื่อมันงอกก็จะมองเห็นรากสีขาวโผล่ออกมา จึงนำลงไปปลูกใน
                       กระถางได้
                        •  ปาล์มที่เปลือกแข็งมาก ๆ บางครั้งต้องนำไปใส่น้ำร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซล
                       เซียลเป็นเวลา 30 ก่อนทำการเพาะ
                        •  เมื่อเพาะเมล็ดเรียบร้อยแล้วให้นำไปวางตั้งไว้ในร่มรำไร ไม่ควรให้ถูกฝนจะทำให้
                        เมล็ดเน่าได้

Chaipattana-Mae Fah Luang Reforestation Project