ฐานเรียนรู้
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริู่ จังหวัดราชบุุรี

พื้นที่โครงการ


ปัจจุบันพื้นที่โครงการฯ มีทั้งหมด 849-3-22 ไร่

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้                               

- พื้นที่แปลงเดิม              694 ไร่  
- พื้นที่ราษฎรน้อมเกล้าถวาย        63-1-03    ไร่            
- พื้นที่ราษฎรน้อมเกล้าถวาย        63-1-03    ไร่            

พื้นทีี่มูลนิธิชัยพัฒนา

พื้นที่ราษฎรน้อมเกล้าถวาย

พื้นที่แปลงเดิม

      แผนที่โครงการ

ทิศเหนือ ติดกับเขาเขียว

ทิศใต้ ติดกับถนนเขาน้อย-บ้านหนองกว้าง

ทิศตะวันออก ติดกับป่ายูคาลิปตัส-วัดเขาเขียว-เขาเสด็จ

ทิศตะวันตก ติดกับวัดระฆังทอง

สภาพพื้นที่

 

 

 

 

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 
การผลิตปุ๋ยหมัก 
การเลี้ยงปลาดุก

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี ............โทรศัพท์ 032240803  โทรสาร  032-240804