ฐานเรียนรู้
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริู่ จังหวัดราชบุุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 
การผลิตปุ๋ยหมัก 
การเลี้ยงปลาดุก

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี ............โทรศัพท์ 032240803  โทรสาร 032-240804

 แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่  ตามแนวพระราชดำริ

แนวทางการจัดการทรัพยากรระดับไร่นา  เพื่อแนะนำให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้  ราคาถูก และใช้เทคโนโลยีที่ง่าย และไม่สลับซับซ้อน ซึ่งเกษตรกรจะสามารถรับไปดำเนินการเองได้  และที่สำคัญ  คือจะต้องเหมาะสมกับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ  ด้วย  อย่างไรก็ตามการทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้  โดยเฉพาะในด้านอาหารก่อนเป็นพระราชประสงค์อันดับแรก  จึงเป็นที่มาของพระราชดำริ
“ทฤษฎีใหม่”  ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการที่ดินและน้ำ  เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

   1.  เพื่อศึกษาการทำการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่

   2.  เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง
   3.  เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกรและผู้สนใจ  นำไปประยุกต์ใช้

พื้นที่ดำเนินการ

                ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  หมู่ที่  2  ตำบลเขาชะงุ้ม  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่  ตามแนวพระราชดำริ  รวมพื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ  15  ไร่ 
แบ่งตามสัดส่วน  30 – 30 – 30 – 10  เปอร์เซ็นต์
          -  ที่อยู่อาศัย                                     1 – 2 – 00   ไร่
          -  แปลงปลูกข้าว                              4 – 2 – 00   ไร่
          -  แปลงไม้ผล  พืชไร่  และพืชผัก   4 – 2 – 00   ไร่
          -  สระน้ำ                                         4 – 2 – 00   ไร่

ลักษณะดิน

                ชุดดินท่ายาง   :   เนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนเศษหินหรือปนกรวด  ก้อนกรวดขนาดใหญ่เป็นหินก้อนกลมมน  ถ้าเป็นดินปนเศษหินมักพบชั้นหินพื้นตื้นกว่า  50  ซม.  ดินเป็นสีน้ำตาล  สีน้ำตาลปนแดง  สีแดงปนเหลือง

 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
                       
                ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือลูกรังหนามาก  ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  ขาดแคลนน้ำ  และเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ที่มีความลาดชัน

การดำเนินงาน
1.  กิจกรรมข้าวจัดทำแปลงสาธิตการผลิตข้าวตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม ในพื้นที่  4 - 2 - 00    ไร่

2.  กิจกรรมพืชผัก  ทำการผลิตผักปลอดสารพิษตลอดฤดูกาล  โดยเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภค ผักที่ปลูกมีหลากหลายชนิด  เช่น  ถั่วฝักยาว  แตงกวา มะระจีน  ผักบุ้งจีน  กวางตุ้ง  คะน้า  ชะอม  มะเขือเปราะ  มะละกอ  ตะไคร้  พริก  ฯลฯ  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  การผลิตผักหลากหลายชนิด  โดยการปลูกหมุนเวียนและรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม  เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต

3.  การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ  “ทฤษฎีใหม่”  พื้นที่  4 – 2 – 00  ไร่   มีการปลูกไม้ผลชนิดต่าง ๆ  ผสมผสานกัน  เช่น  กล้วย  ฝรั่ง  มะม่วง  มะละกอ  มะนาว  ฯลฯ

4.  กิจกรรมการใช้หญ้าแฝก  เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  ได้ปลูกหญ้าแฝกตามขอบสระเก็บน้ำ  เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไปและเกษตรกรเห็นความสำคัญและประโยชน์จากหญ้าแฝก

5.  กิจกรรมประมง  ทำการปล่อยปลาชนิดต่าง ๆ  เช่น  ปลาตะเพียน  ปลานิล  ปลายี่สก  และปลาสร้อย  ในสระน้ำ รวมทั้งสามารถแจกจ่ายและจำหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

6.  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี  จะเป็นหน่วยกลางการจัดฝึกอบรมและด้านการถ่ายทอดการเกษตรให้กับเกษตรกร  นักเรียน  นักศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่สนใจ