( วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 )
                  นางฐิติชญาน์ เปรมกิจ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
                  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เขาชะงุ้ม
                  ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะผู้เข้ารับการอบรม
                  โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
                  กศน.อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 40 คน
                  พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ต่างๆ และเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ
                ดูภาพเพิ่มเติม


            ( วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 )
          นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน
          เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มอบหมายให้
            นางฐิติชญาน์ เปรมกิจ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
            พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เขาชะงุ้ม
            ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะคณะครูและนักเรียน
          วิทยาลัยดรุณาโปลีเทคนิค อ.เมือง จ.ราชบุรี
            พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ต่างๆ และเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ
           ดูภาพเพิ่มเติม                    ( วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 )
                    นางฐิติชญาน์ เปรมกิจ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
                    พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เขาชะงุ้ม
                    ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะผู้เข้ารับการอบรม
                    โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
                    กศน.อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 40 คน
                    พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ต่างๆ และเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ
                 ดูภาพเพิ่มเติม
                                                                                                                                      ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่ผ่านมา

 
  ประกาศศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       ( 11 กันยายน 2561)ประกาศศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทิวลิป) จำนวน 18,000 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
      (11  มกราคม  2561)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักนักท่องเที่ยว 1 ชั้น 4 คูหา  จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
     (11 มกราคม 2561)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว  จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
    (11 มกราคม 2561)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 
 
 

ข่าวประกาศที่ผ่านมา 

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมู่ที่ 2 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทร 032-240803 โทรสาร 032-240804 ศูนย์ศึกษาฯ เขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี