ฐานเรียนรู้
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริู่ จังหวัดราชบุุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 
การผลิตปุ๋ยหมัก 
การเลี้ยงปลาดุก

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี ............โทรศัพท์ 032-240803  โทรสาร  032-240804

 วิธีทำปุ๋ยหมัก

ลักษณะชนิด, ประเภท และคุณสมบัติของดินมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ที่มีอายุ 1- 3 ปี ถ้าสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม หลังจากปลูกต้นไม้จะพบว่าต้นไม้มีการเจริญเติบโตไม่ดีขึ้น โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปัจจุบันนี้มีปุ๋ยอินทรีย์หลายสูตร แต่กรณีที่พื้นที่ต้องการพัฒนาดินมีเนื้อที่จำนวนมาก ปริมาณปุ๋ยก็ใช้จำนวนมากเช่นกัน ดังนั้น จะแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมัก

1. รดน้ำให้เปียกชุ่มวัสดุ ข้อ "ก" แล้วทิ้งไว้ 1 คืน

2. กองวัสดุเป็นชั้น และรดน้ำพร้อมกดดินให้แน่นพอสมควร

3. หลังจากกองวัสดุ 20 - 30 วันและจะมีเชื้อราสีขาวเกิดขึ้นในชั้นวัสดุข้อ "ข" และข้อ "ค" จากนั้นกลับกองปุ๋ย และรดน้ำถ้ากองปุ๋ยแห้งจนเกินไปทำอย่างนี้ทุก ๆ 1 เดือน ทิ้งไว้ประมาณ 3 เดือน จะได้ปุ๋ยหมักที่สุกหรือยอ่ยสลายตัวดีอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสังเกตได้จากสีของวัสดุที่ใช้ทำปุ๋ยหมักเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำ และมีลักษณะเปื่อยยุ่ย และมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดิน