Pokemon The Rainbow Badge

             สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร เดิมชื่อ“ศูนย์พัฒนาดินเค็มสมุทรสาคร” สถาปนาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2507 ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัย  ปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มชายทะเล ในจังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม  ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชากรจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร แต่ยังขาดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน  อาทิ  การอนุรักษ์ดินและน้ำ   การปรับปรุงบำรุงดิน  และการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร จึงได้ส่งเสริมแนะนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พด.ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน  เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มผลผลิตและรายได้ให้สูงขึ้นเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรต่อไป  ปี 2527  กรมพัฒนาที่ดินแบ่งส่วนราชการส่วนภูมิภาคออกเป็น 12  เขต   มีฐานะเทียบเท่าหน่วยราชการระดับกอง              

             สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาครจึงสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 (ราชบุรี)  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาครมีเนื้อที่ถือครอง 104 ไร่ 5 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 83  หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด   อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 74000  ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ประมาณ 42 กิโลเมตร

 

               สมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนในเขตพื้นที่ตอนล่างของภาคกลางติดต่อกับภาคตะวันออกของประเทศไทย ประมาณละติจูดที่ 13 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 100 องศาตะวันออก ในเขตปริมณฑลนครหลวงห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ประมาณ 30.1 กิโลเมตร  และตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (พระรามที่2)  ประมาณ  30  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
                      ทิศเหนือ             ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม
                      ทิศตะวันออก      ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร
                      ทิศใต้                 ติดอ่าวไทย
                      ทิศตะวันตก        ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ      

             สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตรและป่าชายเลน    มีเนื้อที่ทั้ง หมดประมาณ  872.347   ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  545,216 ไร่ เขตจังหวัดถูกแบ่งออกเป็น  2  ส่วน ด้วยแม่น้ำท่าจีนซึ่งไหลมาจากนครไชยศรี ทางทิศเหนือผ่านจังหวัดสมุทรสาครไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งอยู่ทางตอนใต้   พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  1.00 - 2.00 เมตร เขตกั้นระหว่างทะเลกับแผ่นดิน เป็นป่าชายเลนที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ยาว 41.8 กิโลเมตร มีเนื้อที่  16,208 ไร่  

ลักษณะภูมิอากาศ
              จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ชายทะเลอยู่ในอิทธิพลของลมบกและลมทะเล รวมทั้งมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในช่วงฤดูร้อน มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อน ทำให้อากาศโดยทั่วไปเย็นและชุ่มชื้น ขณะเดียวกันอากาศร้อนในฤดูร้อนก็ไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากความชื้นจากลมทะเล มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 28-29 องศาเซลเซียส   มีฝนตกมากที่สุดในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม   ทั้งนี้เนื่อง จาก  ในช่วงเดือนดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นที่พัดผ่านประเทศไทย   และมีฝนตกน้อยที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
         1. ทรัพยากรดิน 
ลักษณะดินในจังหวัดสมุทรสาคร  สามารถจำแนกได้เป็น  2   ส่วน  คือ
      1.1)   พื้นที่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร  มีลักษณะเป็นดินเลน  เนื้อดินเค็มจัด  เป็นดินเหนียวเป็น พื้นที่ทำนาเกลือ เพาะเลี้ยงกุ้ง  ปลากะพงและเลี้ยงปลาน้ำกร่อยชนิดต่างๆ  พื้นที่บางส่วนใช้ทำสวนมะพร้าว      
      1.2)   พื้นที่ในเขตอำเภอบ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอเมืองสมุทรสาครบางส่วน เป็นพื้นที่ที่อยู่ไกลจากทะเลออกไป  น้ำทะเลท่วมถึงและน้ำทะเลท่วมไม่ถึงลักษณะของดินจะเป็นดินเหนียวมีดินร่วนปนอยู่   พื้นที่ดังกล่าวได้ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรปลูกพืชผัก  ผลไม้  และไม้ดอกไม้ประดับ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร       ได้แบ่งสภาพดินและจำแนกดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครออกเป็น  6   ชุดดิน  ดังนี้

          1. ดินชุดท่าจีน   ( มีพื้นที่ประมาณ  102,742  ไร่   คิดเป็นร้อยละ  19.57  ของพื้นที่ทั้งจังหวัด) พบในบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล  ดินชุดท่าจีนมีความอุดมสมบูรณ์สูง แต่เป็นดินเค็มเพราะน้ำทะเลท่วมถึง  และระดับน้ำใต้ดินขึ้นมาสูงเกือบถึงหน้าดินตลอดปี  เป็นป่าชายเลน  นากุ้ง   บ่อเลี้ยงปลา  และยกร่องปลูกมะพร้าว    ดินชุดท่าจีนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลโคกขาม  ตำบลพันท้ายนรสิงห์   ตำบลบางหญ้าแพรก     ตำบลบางกระเจ้า    ตำบลบ้านบ่อ  ตำบลกาหลง  ตำบลนาโคก ฯลฯ

         2. ดินชุดสมุทรปราการ  ( มีพื้นที่ประมาณ 5,460 ไร่   คิดเป็นร้อยละ 1.04  ของพื้นที่  ทั้งจังหวัด) พบในที่ราบชายฝั่งทะเลถัดจากดินชุดท่าจีนเข้ามาเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลาง  เป็นดินเค็มไม่สามารถปลูกข้าวได้ บางแห่งใช้ขุดบ่อเลี้ยงปลาหรือยกร่องปลูกมะพร้าว ดินชุดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร  ได้แก่  ตำบลชัยมงคล  ตำบลท่าทราย  ตำบลบางน้ำจืด   ตำบลบางโทรัด  ฯลฯ

         3. ดินชุดบางกอก  (มีพื้นที่ประมาณ 100,430 ไร่  คิดเป็นร้อยละ  21.04 ของพื้นที่ทั้งหมดของ จังหวัด)  พบในที่ราบชายฝั่งทะเลน้ำท่วมไม่ถึง เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง จัดเป็นดินชั้นหนึ่ง สำหรับปลูกข้าว  ถั่วชนิดต่าง ๆ  ข้าวโพด ฯลฯ   สำหรับพืชไร่อื่น ๆ จะมีปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำ ดินชุด
บางกอกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน      ได้แก่  ตำบลสวนหลวง   ตำบลแคราย    ตำบลอ้อมน้อย  ตำบล ดอนไก่ดี  ตำบลยกกระบัตร ฯลฯ

         4. ดินชุดบางเลน  (มีพื้นที่ประมาณ  28,350  ไร่   คิดเป็นร้อยละ  5.4  ของพื้นที่ทั้งจังหวัด)  พบในที่ราบน้ำท่วมถึง  เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง  เหมาะในการปลูกข้าว แต่ไม่เหมาะในการปลูกพืชไร่  ดินชุดบางเลนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว   ได้แก่  ตำบลหนองนกไข่   ตำบลหนองสองห้อง   ตำบลคลองตัน ฯลฯ

         5. ดินชุดธนบุรี  มีพื้นที่ประมาณ   6,510  ไร่   คิดเป็นร้อยละ 1.24   ของพื้นที่ทั้งจังหวัด)  พบในที่ราบใกล้ฝั่งแม่น้ำ   พื้นที่ราบเรียบเป็นดินลึก   มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง   เป็นดินที่เหมาะที่สุดสำหรับทำสวนผลไม้และปลูกผัก   ดินชุดธนบุรีส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน ได้แก่ ตำบลท่าเสา   ตำบลบางยาง   ตำบลท่าไม้  ตำบลหนองนกไข่ ฯลฯ

        6. ดินชุดดำเนินสะดวก  (มีพื้นที่ประมาณ 46,620 ไร่   คิดเป็นร้อยละ 8.88  ของพื้นที่ทั้งจังหวัด)  พบในที่ราบห่างจากฝั่งทะเล  สภาพพื้นที่ราบเรียบ มีลักษณะเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนซิลท์   มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะที่จะใช้ปลูกผักและทำสวนผลไม้ บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่  ดินชุดดำเนินสะดวกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว ได้แก่ ตำบลหลักสาม ตำบลหลักสอง ตำบลบ้านแพ้ว  ตำบลเจ็ดริ้วฯลฯ

จังหวัดสมุทรสาคร   ได้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินจากทรัพยากรดิน  จำแนกตามความเหมาะสมของการใช้ออกเป็น ใช้ทำการเกษตรประมาณ129,859 ไร่ หรือร้อยละ 23.82  ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ 16,208 ไร่  หรือร้อยละ   2.97  ของพื้นที่จังหวัด   และส่วนพื้นที่ดินอื่นๆ   ได้แก่ ที่อยู่อาศัย  ถนนและอื่นๆ  มีอยู่ประมาณ 399,149  ไร่  หรือร้อยละ  73.21

ทรัพยากรน้ำ 
             จังหวัดสมุทรสาครมีแม่น้ำท่าจีน    เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัด     เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการ เกษตรกรรมของประชากรที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำ และลำคลอง         ภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง   แหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนประมาณ  262  สาย       นอกจากนี้จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทาน จำนวน 303,142  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 55.60 ของพื้นที่จังหวัด    ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรทั้ง 3 อำเภอ ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ