Pokemon The Rainbow Badge
                                                - ใบขอรับสารเร่ง พด.1 - พด.7                       
                                               - ใบขอรับกล้าหญ้าแฝก   
                                               - ใบขอรับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ  
                                               - ใบขอรับปูนมาร์ลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว  
                                               - ใบคำขอรับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน